Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych”.


Rodzaj zamówienia:
Usługi

I. Zakres robót obejmuje w szczególności:
1. Zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych, ulegających biodegradacji, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z targowisk i z cmentarzy, ich transport oraz zagospodarowanie, pochodzących z statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych. Pod pojęciem „odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych” Zamawiający rozumie: odbiór i zagospodarowanie odpadów od podmiotów, o których mowa w załączniku nr 7 do siwz.
2. Zamawiajacy oświadcza, iż w ramach realizacji zamówienia każdy z podmiotów, o których mowa w załączniku nr 7 do siwz (tzw. Zlecający) podpiszą indywidualne umowy z Wykonawcą (łącznie 3 indywidualne umowy). Zamawiający na podstawie przewidywanych ilości i cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dokona wyliczenia wartości umów poszczegolnyh Zlecających. Suma wynagrodzeń określonych w § 5 ust. 1 każdej z indywidualych umów będzie równa cenie ofertowej tego Wykonawcy.
3. Przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów, odpadów z targowisk oraz z cmentarzy winno nastąpić do Instalacji Komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonywanie przedmiotu zamówienia, ma być zgodne z przepisami prawa ochrony środowiska oraz z przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3b iart. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U.2020, poz.1439), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawiepoziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodaminiektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegającychbiodegradacji, wyłącznie w zakresie umowy zawartej w wyniku niniejszej proceduryprzetargowej.
6. Realizacja zamówienia przy wykorzystaniu pojazdów zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6.1. Wykonawca musi posiadać: dwa pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych, dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
6.2. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/C (normy dopuszczalnej emisji spalin) – co najmniej norma Euro 4.

7. Posiadania bazy magazynowo – transportowej usytuowanej i wyposażonej zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Uwagi:
Faktura wraz z kartami przekazania odpadów musi być dostarczona w terminie do 10 dnia roboczego następnego miesiąca, dla każdego Zlecającego osobno (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).
Ceny jednostkowe netto (w załączniku nr 2) oraz wartość całkowita umowy brutto ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie, za wyjątkiem sytuacji opisanych we wzorze umowy – załacznik nr 6 do siwz. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na przedmiot zamówienia.


II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz.

III. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług tj. kierowcy, ładowacze, osoby nadzorujące i kontrolujące prace taboru samochodowego były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni).
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Strzelców Bytomskich 3
Pyskowice 44-120
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Pyskowice
ul. Strzelców Bytomskich 3
Pyskowice 44-120
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się