Wykonanie dokumentacja projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego wraz z przyłączami do sieci, zagospodarowaniem terenu

» Opis zapytania

Wykonanie dokumentacja projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego wraz z przyłączami do sieci, zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę parkingów, chodników, urządzeniem zieleni i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie
(CPV –71320000-7).
1. Przedmiotowa dokumentacja obejmować ma swoim zakresem:
• inwentaryzacje w zakresie niezbędnym do celów projektowych w tym m.in. zieleni, sieci (na obszarze przeznaczonym pod planowaną inwestycję),
• opinie i dokumenty wymagane przez jednostki opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową, w tym m.in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunków sanitarno-epidemiologicznych, ochrony przyrody, badania gruntu
• projekt koncepcyjny zawierający wstępne założenia - rozwiązania technologiczne
i materiałowe, zgodnie z PFU
• projekt zagospodarowania terenu
• projekty budowlane i projekty wykonawcze w zakresie wymaganym przepisami wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami (w tym m.in. Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, ZUD, SANEPIDEM, RDOŚ), projekty powinny obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów robót, ich parametry geometryczne i techniczne, obliczenia, a także szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) zastosowanych urządzeń i materiałów. Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane oddzielnie, dla każdej z branż z osobna.
• Projekty przyłączy wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci
• Projekt czasowej organizacji ruchu dla wykonania przyłączy, przebudowy wjazdu od ul. Marymonckiej uzgodnione z Zarządem Dróg i tramwajami Warszawskimi
• przedmiary robót oraz druki kosztorysów ofertowych do wypełnienia cen przez oferentów,
• kosztorysy inwestorskie zaprojektowanych robót (w kosztorysach powinny wystąpić tabele elementów scalonych, wartości netto, brutto i podatek VAT), do kosztorysu należy przyjąć bazy cenowe SEKOCENBUD według najnowszego kwartału wydanego na dzień sporządzania kosztorysu
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
• uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym pod projektowaną inwestycję.
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, przygotowanie wniosku i złożenie go w imieniu Zamawiającego, poprzedzonego uzyskaniem wymaganych uzgodnień projektu budowlanego oraz uzyskaniem innych koniecznych decyzji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Marymoncka 34
Warszawa 00-968
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
ul. Marymoncka 34
Warszawa 00-968
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się