„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2021 roku.”

» Opis zapytania

„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2021 roku.”
Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Jarocin zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.Dz. U. z 2020r. poz.2021), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 Nr 80, poz. 545), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U z 2016 poz. 1154) oraz dzierżawę pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w roku 2021.

Zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych polegających na: przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego
Lp. Nazwa i adres placówki Dzienna szacunkowa liczba posiłków w danej placówce na terenie Gminy Jarocin
1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie 10 posiłków dla uczniów klas od I-VIII,
5 posiłków dla uczniów oddziału przedszkolnego
odległość od dzierżawionej stołówki 7 km.

2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie 30 posiłków dla uczniów klas od I-VIII,
7 posiłków dla uczniów przedszkola
posiłków w tym (7 podwieczorków).

3. Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Odziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach 12 posiłków dla uczniów klas od I-VIII,
10 posiłków dla uczniów oddziału przedszkolnego
odległość od dzierżawionej stołówki 6,5 km.
4. Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach - Sokalach 10 posiłków dla uczniów klas od I-VIII,
5 posiłki dla uczniów oddziału przedszkolnego
odległość od dzierżawionej stołówki 6,2km
5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach 2 posiłki dla uczniów klas od I-VIII,
odległość od dzierżawionej stołówki 7 km.
do czerwca 2021
6. Łącznie 91 posiłki w tym:
64 posiłki dla uczniów klas od I-VIII,
27 posiłków dla uczniów oddziału przedszkolnego i przedszkola
Szacunkowa ilość posiłków w roku 2021 wynosić będzie 14 867 z czego szacunkowa ilość wynosić będzie 91 posiłków przez 177 dni.
Wykonawca ma obowiązek przygotować dla grup przedszkolnych tj. 27 dzieci posiłki o wielkości ilościowej i kalorycznej wynoszącej 50% posiłku z jadłospisu ( tzw. „połówki” ), w cenie 70% ceny posiłku, którą zaoferował.
2.Liczba posiłków może ulegać zmianom co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia i nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych (przygotowywanych) posiłków lub podstawą wykonania zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia(nie więcej niż o 20 %) lub zwiększenia wielkości zamówienia w okresie trwania zadania w przypadku:
a) zmiany liczby dożywianych uczniów,
b) dni wolnych ustanowionych w trakcie trwania roku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
c)zmiany okresu realizacji zamówienia, uzależnionego od poziomu uzyskanej dotacji z programu: „Posiłek w szkole i w domu”,
d) wstrzymania transz pieniędzy państwowych, otrzymywanych w formie dotacji w ramach programu: „Posiłek w szkole i w domu”
4.Godziny wydawania posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie i dostarczania posiłków do pozostałych szkół Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół.
Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów jednodaniowych.
Wskazane posiłki muszą być przygotowane w następującej formie:
-dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) zupa z mięsną wkładką o pojemności 350 ml (w tym 50g mięsa lub kiełbasy) podana ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego, kompot lub herbata
- trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem lub sokiem owocowym. Do mięsa mogą być podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż, makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal i gramaturze nie mniejszej niż: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g, mięso lub ryba - 80 g, surówka lub jarzyny - 100 g, pierogi, naleśniki
z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne - 200 g, kompot lub herbata– 200 ml. Zamawiający zastrzega, że danie takie jak pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety winny być maksimum 2x (dwa razy) w miesiącu.
Podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte.
Wartość kaloryczna posiłku 550 kcal.
Surówki powinny być urozmaicone. Warzywa drobno pokrojone lub starte na tarce.
Zamawiający zastrzega, aby dzieciom nie podawano skrzydełek drobiowych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw w każdym posiłku.
Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd.

Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę.

6.Wykonawca będzie przygotowywał oraz dostarczał posiłki, zachowując wymogi sanitarno -epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z miesięcznym jadłospisem, który zobowiązany jest do przedkładania z 7-dniowym wyprzedzeniem Dyrektorom Szkół oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyrektorzy szkół, sprawdzają także zgodność podanego posiłku z wywieszonym przez Wykonawcę jadłospisem.
7. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP. System HACCP gwarantuje najwyższe standardy żywności, a tym samym zachowanie wysokiej jakości transportowanych produktów. W trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: - „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę: zupa +600C , drugie danie +630C, potrawy na zimno + 40C i czas ich przewozu nie może przekraczać jednej godziny od czasu ich wytworzenia”. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku.
8.Samochód do przewozu posiłków musi być przystosowany do przewozu żywności oraz spełniać podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy zbieranie resztek po zakończonych posiłkach i ich zagospodarowanie na własny koszt.
10.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytej czystości termosy, w których przewozi gorące posiłki (puste termosy Wykonawca odbiera i myje).
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań sprawdzających posiłki, pod kątem sprawdzenia ich temperatury, gramatury, kaloryczności, zalecanych norm żywieniowych, jakości wykorzystywanych surowców . W przypadku stwierdzenia , że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszej SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.
11.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkodliwe dla zdrowia skutki
mogące wystąpić u osób korzystających z przygotowanych posiłków.
12. Obiady muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.Dz. U. z 2020r. poz.2021), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu dwóch tygodni.
Posiłki muszą być gorące, urozmaicone, smaczne i estetyczne. Muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność oraz sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej.
Próbki posiłków winny być przechowywane przez Wykonawcę przez 72 godziny, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r Nr 80, poz. 545).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Nie dopuszcza się:
- stosowania produktów masło-podobnych,
- mięsa tzw. MOM (mięso oddzielone mechanicznie),
- produktów typu instant,
- gotowych produktów np. gołąbki, pierogi, klopsy.

13. W celu prowadzenia usług żywienia Zamawiający wydzierżawi pomieszczenia stołówki szkolnej znajdujące się w Szkole Podstawowej w Jarocinie wraz z urządzeniami i sprzętem będącym na wyposażeniu. Opłata za dzierżawę w wysokości 168,50 zł/netto będzie uiszczana na rachunek bankowy Gminy Jarocin.
Protokolarne przekazanie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia stołówki Szkoły Podstawowej
w Jarocinie oraz termosów ze stali nierdzewnej do przewożenia posiłków nastąpi pomiędzy Wykonawcą a dyrektorami poszczególnych szkół. Dzierżawa nie obejmuje kosztów zużycia energii, wody i ścieków.
Pomieszczenia stołówki szkolnej można będzie oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
z dyrekcją szkoły (tel. 15 8733-164).
14.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podatku od nieruchomości na rachunek bankowy Gminy Jarocin do 15-stego dnia każdego miesiąca.
15. Szkoła Podstawowa w Jarocinie raz w miesiącu będzie wystawiała Wykonawcy fakturę VAT za zużycie energii elektrycznej, wody i kanalizacji i opłaty licznikowej, na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych i obowiązujących stawek. Netto + odpowiednia stawka podatku VAT u dostawców tych mediów.
16.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt i własnym staraniem bieżących remontów pomieszczeń oraz napraw i konserwacji przekazanych mu urządzeń i wyposażenia. Ponadto zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarno – epidemiologicznego stosownie do wymagań Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania wobec tych instytucji. Zamawiający nie będzie zwracał nakładów poniesionych na w/w roboty.
17.Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może wyposażyć w sprzęt kuchenny dzierżawione pomieszczenia na własny koszt.
18.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będących przedmiotem dzierżawy, zgodnie z wymogami odpowiednich służb.
19. Płatnikiem faktury VAT za świadczone usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków będzie Gmina Jarocin/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie. Zapłata za wydane posiłki dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie wydanych posiłków, potwierdzonych wykazem żywionych dzieci oraz liczbą wydanych posiłków, przez dyrektorów szkół - załącznik Nr 7. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany Wykonawcy przez Ośrodek Pomocy Społecznej 3 dni przed rozpoczęciem dożywiania.

Korzystać z posiłków będą mogli również uczniowie, za których zapłaty dokonywać będą ich rodzice.

20. W przypadku nieobecności uprawnionego do posiłku ucznia Wykonawca nie obciąży Zleceniodawcy kosztami posiłku przysługującego temu uczniowi pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia przez rodziców lub opiekunów dziecka nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wydania posiłku.
21. Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania posiłków po cenie ustalonej przez Wykonawcę pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie, Szkoły Podstawowej w Zdziarach, i Mostkach – Sokalach, Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz" z Odziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach i Domostawie oraz za zgodą Zamawiającego osobom trzecim.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja


Jarocin 37-405
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Gmina Jarocin

Jarocin 37-405
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się