Roboty budowlane polegające na naprawie pokrycia dachu oraz uszczelnienia dylatacji na trybunie Wschodniej Stadionu Miejskiego w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest naprawa pokrycia dachu oraz wymiana i uzupełnienie ubytków uszczelnienia dylatacji i połączeń elementów betonowych na Trybunie Wschodniej na Stadionie Miejskim w Rzeszowie oraz wykonanie systemu zabezpieczeń przed upadkiem.
W ramach zamówienia zostaną wykonane roboty:
a) uzupełnienie brakujących płyt poliwęglanowych,
b) wymiana zniszczonych płyt poliwęglanowych na nowe,
c) przeczyszczenie kanalików, zabezpieczenie taśmami i dolnym profilem aluminiowym oraz uszczelnienie miejsc wrażliwych,
d) uzupełnienie brakujących elementów podkonstrukcji wsporczej wraz z wymianą elementów uszkodzonych,
e) uszczelnienie styków montażowych w obszarze górnej płaszczyzny zadaszenia,
f) naprawa zadaszenia w obszarze koryt odwadniających:
usunięcie zniszczonej membrany dachowej, zlokalizowanie i wygaszenie ognisk korozji, wraz z przeciwkorozyjnym zabezpieczeniem powłokowym (lokalnie w miejscach korozji), wykonanie w pełni ciągłej, natryskowej powłoki hydroizolacyjnej w systemie izolacji dachów stalowych elastomerem polimocznikowym odpornym na UV i warstwą antypoślizgową z lakieru poliasparginowego z dodatkiem piasku kwarcowego, wykonanie kołnierzy uszczelniających wokół wszystkich wpustów, niedrożne i zniszczone wpusty dachowe należy poddać regeneracji lub wymienić,
g) uszczelnienie i naprawa dylatacji (w tym jedna dylatacja wskazana przez Inwestora zostanie wykonana w technologii niesystemowej),
h) wymianę kompletu obróbek blacharskich narożnych,
i) wyposażenie obiektu w układ elementów asekuracyjnych, które podniosą bezpieczeństwo poruszania się po dolnej części dachu.

Roboty budowlane ze względu na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie budynków kompleksu sportowego, wymagać będą prowadzenia robót w sposób nie zakłócający funkcjonowania wyżej wymienionego obiektu, oraz umożliwiający wykonywanie statutowych zadań Użytkownika przez cały okres prowadzenia robót. Użytkownik przedstawi wykonawcy harmonogram rozgrywek i imprez odbywających się na Stadionie Miejskim w Rzeszowie w trakcie realizacji robót z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany przez użytkownika.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, Projekcie Wykonawczym, STWiORB, przedmiarze robót oraz we wzorze umowy.

Zamawiający zaleca złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego w programie „Oferent” (dostępnym na stronie internetowej http://oferent.enfoglobe.pl/) w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD dołączonej do oferty.

Złożenie kosztorysu w programie „Oferent” pozwoli Wykonawcom uniknąć błędów podczas sporządzania kosztorysu, polegających m.in.: na wskazaniu innych pozycji kosztorysowych, innych opisów pozycji kosztorysowych, innych podstaw wyceny, innych jednostek miar, innych ilości niż w przedmiarze, który stanowi podstawę wyceny, a tym samym umożliwi złożenie prawidłowego dokumentu zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Budowa trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego „Stal" w Rzeszowie była dofinansowana ze środków UE w ramach projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie". W związku z powyższym należy mieć na względzie obowiązki Beneficjenta w zakresie zachowania trwałości projektu, oraz powstanie ewentualnych kosztów niekwalifikowanych w przypadku likwidacji wybudowanych w ramach projektu elementów infrastruktury, które w wyniku prowadzonych prac nie zostaną odtworzone. Trwałość ww. projektu kończy się z dniem 09.03.2021 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się