„Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z systemem monitorowania dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w Gminie Szemud””.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z systemem monitorowania dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w Gminie Szemud””.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 – Energia, Działanie 10.3.1 – Odnawialne źródła energii (Umowa
nr: RPPM.10.03.01-22-0100/16-00).
3. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostaw pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z systemem monitorowania dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w Gminie Szemud” zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.09.2020 r. pod numerem 2020/S 180-433978.
4. Prace obejmują pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Gminy Miejskiej Rumia oraz Gminy Szemud w okresie przygotowania i realizacji zadania oraz do zakończenia okresu rękojmi za wady, polegającej na przygotowaniu, koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu zadania.
5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i warunki realizacji zamówienia określają załączniki:
1) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla Gminy Miejskiej Rumia – załącznik A_1 do SIWZ,
2) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla Gminy Szemud – załącznik A_2 do SIWZ,
3) Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ (osobna umowa zawarta będzie z Gminą Miejską Rumia, a osobna z Gminą Szemud).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się