Montaż wraz z dostawą stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. Gmina Środa Wlkp.

» Opis zapytania

1. Nazwa zadania: Montaż wraz z dostawą stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. Gmina Środa Wlkp.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
KOD CPV 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
KOD CPV 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KOD CPV 45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
KOD CPV 45421131-1: Instalowanie drzwi
Lokalizacja: ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885 obręb 0004, 63-000 Środa Wielkopolska.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty polegające na montażu wraz z dostawą stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. Gmina Środa Wlkp.

Zakres robót obejmuje:
1) Dostawa oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnopochodnej i metalowej.
2) Dostawa oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej o EI 30.
3) Dostawa oraz montaż parapetów wewnętrznych.

2.2. Ponadto Wykonawca zapewni:
1) uczestnictwo w kontrolach i przeglądach robót oraz odbiorach zgodnie z postanowieniami umowy oraz zaleceniami Zamawiającego.
2) przeszkolenie pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia w zakresie przestrzegania przepisów BHP,
3) odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu określa dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ.
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, według następującego pierwszeństwa:
a) niniejsza SIWZ wraz z załącznikami;
b) dokumentacja projektowa.
3. Zamawiający dołączył do SIWZ przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z: dokumentacji projektowej, oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do SIWZ przedmiaru robót.
Wraz z ofertą należy przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w kosztorysie ślepym udostępnionym przez Zamawiającego. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysach ofertowych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały fabrycznie nowe, posiadające ważne odpowiednie wymagane certyfikaty i atesty oraz dopuszczenia, potwierdzające możliwość zastosowania ich do realizacji niniejszego zamówienia.
5. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat i systemów referencji technicznych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego: dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do SIWZ. Na wykonane roboty wybrany Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ostateczny termin udzielonej gwarancji i rękojmi określi Wykonawca w formularzu ofertowym.
7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: w zakresie prac fizycznych związanych z wykonaniem robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7. 1) czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Wiosny Ludów 3
Środa Wielkopolska 63-000
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o.
Wiosny Ludów 3
Środa Wielkopolska 63-000
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się