Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”. Na zamówienie składa się nadzór nad dokumentacją 9 zadań.
2. Szczegółowy zakres inwestycji podlegających nadzorowi autorskiemu zawierają dokumentacje techniczne robót właściwych zadań, z którymi to dokumentacjami Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Zamawiający informuje, iż każde z wymienionych powyżej zadań może być objęte odrębnym kontraktem na roboty budowlane, a także, że jeden kontrakt może obejmować dwa lub więcej z tych zadań.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności nadzoru autorskiego, określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak również w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w siedzibie Zamawiającego, wykonywane na wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach których Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
a) w odniesieniu do dokumentacji projektowej i realizowanych robót:
1) oceniać zgodność realizacji robót budowlanych z założeniami dokumentacji projektowej,
2) wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej,
3) opiniować projekty wykonawcze, technologiczne i zamienne wykonywane przez Wykonawcę robót w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,
4) opiniować konieczność wykonania robót dodatkowych,
5) dbać, by zakres zmian wprowadzonych na etapie realizacji robót nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,
6) opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) wyniki badań geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych,
7) dostosowywać dokumentację projektową, w zakresie poszczególnych branż do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót i/lub przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, a odbiegających od wyników badań, map lub innych opracowań oraz od wszelkich inwentaryzacji sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,
8) przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzujące przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji przedmiarowych),
9) udzielać Zamawiającemu w miarę potrzeby wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,
10) opracowywać pisemne wyjaśnienia, wykonywać opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności dotyczące dokumentacji projektowej, a niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia robót budowlanych,
11) wykonywać dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu,
12) sporządzać wyjaśnienia do dokumentacji technicznej oraz poczynionych względem niej zmian w przypadku pytań lub zarzutów instytucji kontrolujących realizację projektu lub podmiotów przez nią upoważnionych,
13) doradzać w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczących budowy,
14) w związku z możliwym równoczesnym prowadzeniem prac objętych różnymi zamówieniami na roboty budowlane na tych samych obiektach, w ramach przedmiotowego Projektu, czuwać nad spójną realizacją tych zadań, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czuwać nad zachowaniem integralności dokumentacji dotyczących poszczególnych zadań,
15) w związku z możliwą równoległą realizacją przez PGW WP projektu 4.B1 "Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - modernizacja systemów sterowania na obiektach hydrotechnicznych", mając na uwadze prawdopodobieństwo pokrywania się okresów realizacji prac na niektórych z obiektów, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inspektorami nadzoru inwestorskiego na poszczególnych zadaniach Projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i górnych odcinków rzek Soły i Skawy”, w razie konieczności zobowiązany jest dostosowywać lub wprowadzać zmiany w dokumentacji projektowej tak, aby zachowana została spójność obu projektów,
b) w zakresie czynności wykonywanych bezpośrednio na terenie budowy, tj. brania udziału w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorach:
1) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru (do narady, konsultacji, odbioru itp.),
2) dojazd na teren budowy i powrót do siedziby jednostki sprawującej nadzór autorski,
3) pobyt na budowie, udział w naradzie/konsultacji/odbiorze,
4) załatwianie spraw związanych z nadzorem w trakcie pobytu na budowie (identyfikacja problemu, ocena sytuacji, wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów),
5) załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie do siedziby jednostki sprawującej nadzór (w tym konsultacje z Zamawiającym we wszystkich kwestiach związanych z pełnionym nadzorem autorskim),
6) wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych w zakresie kwestii poruszanej podczas nadzoru na budowie,
7) dokonanie niezbędnych uzgodnień i konsultacji,
8) zapewnienie: diet, noclegów, transportu, utrzymania personelu, środków łączności, itp.
c) pozostałe obowiązki:
1) wspierać komisję przetargową, w ramach prowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych związanych z Projektem, w udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania w przypadku, gdy dotyczyć one będą zmian/modyfikacji dokumentacji projektowej,
2) na wezwanie Zamawiającego, pełnić rolę biegłego w prowadzonych przez Zamawiającego postępowaniach przetargowych związanych z Projektem, np. w przypadku przedłożenia do oferty rozwiązań równoważnych.
4. Określony w pkt 3 katalog obowiązków nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania umownego Wykonawcy. Fakt, że dana czynność nie została wymieniona wprost nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy do odmowy jej podjęcia, jeśli tylko jej realizacja jest niezbędna dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się