Dostawa baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej powiatu chrzanowskiego Alwernia –miasto

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie:
Dostawa baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej powiatu chrzanowskiego Alwernia –miasto.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych stanowi załącznik A do SIWZ .
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ
jak i w projekcie umowy stanowiącym: załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi
w SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna nie może mieć parametrów technicznych i jakościowych niższych niż przedstawione w SIWZ przez Zamawiającego.
Stosownie do treści art. 29 ust. 3 a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 3 osób geodetów przy realizacji zadania wykonujących czynności wynikające z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wynikających z niej przepisów wykonawczych.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawarto we wzorze umowy (zał. nr 3 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 2
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Powiat Chrzanowski
ul. Partyzantów 2
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się