Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w m. Gryfów Śląski. CPV 71320000-7.

» Opis zapytania

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w m. Gryfów Śląski. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w m. Gryfów Śląski. Zakres prac projektowych jest następujący: wykonanie inwentaryzacji, projektu budowlanego (jeśli będzie wymagany), projektu wykonawczego oraz wymaganych projektów branżowych; sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych; wykonanie dokumentacji: geodezyjnej, geotechnicznej, środowiskowej (jeśli będzie wymagana); opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu; pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) lub zgłoszenie robót; opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej. W projekcie należy przewidzieć wymianę płyty pomostowej wraz z wyposażeniem, antykorozję elementów istniejących. Zamówienie obejmuje swoim zakresem również sprawowanie nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się