Budowa instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 37 w Błoniu

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
b) Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym,
c) Projekt Technologiczny kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym,
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót instalacji co i technologii kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
f) przedmiary robót, które stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy, najkorzystniejszy dla Zamawiającego zakres robót.
UWAGA: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja projektowa i STWiOR.

Warunki i wymagania dotyczące realizacji robót:
- Zakres robót określa dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych elementów dokumentacji projektowo – kosztorysowej obowiązuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, przy czym jego szczegółowe ustalenie musi być dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i Podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub, które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
- Szczegółowe rozwiązania materiałowe w dokumentacji projektowej, muszą być uzgadniane z
Zamawiającym.
- Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp oraz zabezpieczenie placu budowy.
- Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne braki lub pominięcie
niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają charakter jedynie pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
- Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia: nazwy własne, marki urządzeń lub wyroby nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych urządzeń pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych co najmniej identycznych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały - nazwa własna urządzenia, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - „lub równoważny”.
Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, muszą być co najmniej:
- o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby),
- o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,
- spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności).
Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.
W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:
- wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
- na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 6
Błonie 05-870
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Błonie
Rynek 6
Błonie 05-870
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się