Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Górki Noteckie – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej, mającej na celu odbiór ścieków z ulicy Cmentarnej, Młynarskiej i Części ul. Kurowskiej w m. Górki Noteckie. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie umowy, Programie Funkcjonalno Użytkowym.
Zakres robót obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz przekazanie obiektu (sieci) do użytkowania i jego eksploatacji..
2. Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności:
a) projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę,
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami,
c) dokumentację powykonawczą,
3. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: – Program Funkcjonalno Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ,
5. Dodatkowo zaleca się by wykonawca na etapie projektu przewidział przed oczyszczalnia studnię z krata do zatrzymania większych zanieczyszczeń, która chroniłaby oczyszczalnię przed awaria oraz żeby ścieki oczyszczone do odbiornika odprowadzić nie grawitacyjnie tylko ciśnieniowo z zastosowaniem małej przepompowni ścieków.
6. W ofercie należy ująć umieszczenie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 8
Zwierzyn 66-542
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zwierzyn
ul. Wojska Polskiego 8
Zwierzyn 66-542
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się