Sukcesywne świadczenie usług organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych w zakresie dostawy biletów lotniczych

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne (w zależności od potrzeb) świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych wraz z ich dostarczaniem do siedziby Zamawiającego. W okresie trwania umowy tj. do 31.12.2021 r. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia świadczenie usług wskazanych w zd. pierwszym, w zakresie:
- ok. 10 biletów lotniczych krajowych,
- ok. 145 biletów lotniczych do krajów europejskich,
- ok. 7 biletów lotniczych do krajów pozaeuropejskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, osób wykonujących następujące czynności w trakcie zamówienia: w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych – 2 osoby, o których mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy – (Załącznik nr 10 do SIWZ), które wykonują pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w Załączniku nr 10 do SIWZ (wzór umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

pl. Defilad 1
Warszawa 00-901
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Organizacja podróży

» Dane nabywcy

Polska Akademia Nauk
pl. Defilad 1
Warszawa 00-901
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się