Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno oraz RDW Toruń w 2021 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części (każda z części stanowi odrębne postępowanie):
a) część zamówienia nr 1 - usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w zakresie podanym w tabeli nr 1 załącznika 11a do SIWZ,
b) część zamówienia nr 2 - usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w zakresie podanym w tabeli nr 2 załącznika 11a do SIWZ,
c) część zamówienia nr 3 - usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w zakresie podanym w tabeli nr 1 załącznika 11b do SIWZ,
d) część zamówienia nr 4 - usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w zakresie podanym w tabeli nr 2 załącznika 11b do SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz dróg administrowanych:
- przez RDW Wąbrzeźno stanowi załącznik nr 11a do SIWZ,
- przez RDW Toruń stanowi załącznik nr 11b do SIWZ.
3. Zakres usług obejmuje dla wszystkich części zamówienia:
 przewóz tłucznia, ziemi, destruktu na odległość od 10 - 220 kilometrów samochodem o ładowności 12 – 20 Mg,
 przewóz materiałów masowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w sytuacjach interwencyjnych i awaryjnych,
 przewóz materiałów, drobnego sprzętu kołowym ciągnikiem z przyczepą przy pracach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
 wykonanie robót ziemnych koparko-ładowarką w sytuacjach awaryjnych i interwencyjnych,
 udział w awaryjnym i interwencyjnym oczyszczaniu (udrażnianiu) przepustów, likwidacji zastoisk wody przy użyciu pojazdu asenizacyjnego,
 prace na wysokości przy użyciu podnośnika koszowego np. przy awaryjnym usuwaniu konarów drzew, napraw oświetlenia czy sygnalizatorów zagrażających BRD.

Planowana ilość kilometrów i godzin pracy środków transportowych i jednostek sprzętowych określona została w kosztorysie ofertowym (stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę).

4. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie lub Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu (stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę), w szczególności przy następujących czynnościach:
 likwidacja wiatrołomów,
 wymianie oznakowania pionowego lub urządzeń zabezpieczających (bariery),
 transport materiałów masowych (kruszywo, destrukt bitumiczny itp.) na potrzeby bieżącego utrzymania dróg,
 robotach ziemnych,
 awaryjnego oczyszczania przepustów oraz likwidacji zastoisk wody.
5. Środki transportowe i sprzętowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny, błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.
6. Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.).
7. Wykonawca podczas wykonywania usług zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 08:45


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się