„Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wesoła nr. ew. działki 46 na odcinku od km 0+000 do km 0+500 o długości 0,500 km.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wesoła nr. ew. działki 46 na odcinku od km 0+000 do km 0+500 o długości 0,500 km.”
2. Zakres szczegółowy:
1) prace geodezyjne – wytyczenie pasa drogowego.
2) wykonanie podbudowy polegającej na:
a) oczyszczeniu nawierzchni drogowej,
b) skropieniu warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową o szerokości od 3,00 do 4,20 m
c) wykonaniu podbudowy – wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o szerokości do 4,2 m i grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
3) wykonanie nawierzchni poprzez:
a) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla kat. ruchu KR2 (recepty asfaltu do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru) o szerokości 3,00 m na odcinku 0+000 do 0+330 m oraz na odcinku 0+331 do 0+500
o szerokości 4,20 m o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
b) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kat. ruchu KR2 (recepty asfaltu do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru) o szerokości 3,00 m na odcinku 0+000 do 0+330 m oraz na odcinku 0+331 do 0+500
o szerokości 4,20 m o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
4) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po każdej stronie, szerokość pobocza 0,25 m po każdej stronie na odcinku 0+000 do 0+330 oraz szerokość pobocza 0,60 po każdej stronie na odcinku 0+331 do 0+500m.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ).

UWAGA
Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wszystkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy materiałów i systemów oraz karty katalogowe konkretnych producentów są przykładowe, mające na celu określenie wymaganej jakości materiałów, parametrów technicznych, użytkowych i rodzaju projektowanej technologii i nie obligują do ich zastosowania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, innych producentów, o nie gorszych parametrach techniczno-jakościowych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Chreptowicza 25
Mokobody 08-124
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Mokobody
Plac Chreptowicza 25
Mokobody 08-124
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się