Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Miłakowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Miłakowa w roku 2021. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Ponadto:
1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac w soboty, niedzielę i święta w szczególności w przypadku odbywających się imprez okolicznościowych na podstawie zgłoszenia Zamawiającego za pomocą pisemnego zlecenia lub telefonicznego powiadomienia.
1.2. Wszelkie prace wykonane bezzasadnie lub bez uzgodnienia z Zamawiającym nie będą podlegały rozliczeniu.
1.3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu drogą telefoniczną lub elektroniczną tygodniowych raportów z uwzględnieniem faktycznie wykonanej pracy.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowaniem wymogów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2020.797 z późn. zm) oraz ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2020.1439 z późn. zm.)

2. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
2.1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a pracownicy fizyczni/operatorzy sprzętu zatrudnieni do realizacji niniejszego zadania;
3.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 4 - projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Olsztyńska 16
Miłakowo 14-310
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy
ul. Olsztyńska 16
Miłakowo 14-310
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się