Wykonanie dokumentacji projektowych w branży sanitarnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych w branży sanitarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 1a do SIWZ (dotyczy części nr 1 zamówienia) i Załącznik Nr 1b do SIWZ (dotyczy części nr 2 zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się