"Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla osóbniepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu - I etap wykonanie windy".

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Rozbudowa budynku Urzędu Miasta
i Gminy Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji
i zagospodarowaniem terenu - I etap wykonanie windy".
2. Zadanie finansowane będzie ze środków Gminy Suchedniów oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Zakres rzeczowy zadania mieści się na działce o nr ewid. geod. 6567/73 w obrębie 0001 Suchedniów, gmina Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.
4. Na realizację przedmiotowego zadania zostało wydane przez Starostę Skarżyskiego pozwolenie na budowę nr 385/2020 znak: AB.6740.1.329.2020.KP z dnia 12.11.2020 r.
5. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja całego przedsięwzięcia (wraz z dostawami
i montażem urządzeń, przeprowadzeniem prób instalacji, przeszkoleniem personelu Zamawiającego, odbiorami UDT itp.) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz zapisami niniejszej SIWZ.
6. Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji bhp, instrukcji ppoż, prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie
z obowiązującym prawem, a także określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem budynku.
7. Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania
w/w zadania.
8. Celem zadania jest przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
9. UWAGA: Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia objęte jest wyłącznie wykonanie windy. Wykonawca do ceny oferty zobowiązany jest przyjąć wszelkie roboty konieczne do kompleksowego wykonania windy (zasilanie, roboty konstrukcyjne
i fundamentowe, dostawę windy, roboty rozbiórkowe, roboty wykończeniowe itp.) oraz roboty
na zewnątrz - remont elewacji, wykonanie docieplenia budynku oraz obróbki blacharskie
i orynnowanie wyłącznie w zakresie jednej ściany - zachodniej, przy której posadowiona będzie winda. Zamówienie nie obejmuje: robót w zakresie elewacji, ocieplenia i obróbek blacharskich pozostałych ścian budynku, montażu klimatyzatorów, wejścia głównego do budynku, szyldu na dachu budynku Urzędu, wymiany oświetlenia zewnętrznego, małej architektury tj. ławek i koszy na odpady, rozbiórki istniejącego blaszanego garażu.
10. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie m. in. niżej wskazanych prac:
a) budowę windy dla osób niepełnosprawnych:
 prace demontażowe i rozbiórkowe,
 roboty ziemne, fundamentowe,
 wykonanie posadzki na gruncie (P1),
 wykonanie stropów (P2),
 wykonanie konstrukcji szybu windowego,
 wykonanie stropodachu (D1),
 dostawa i montaż windy,
 wykończenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 roboty naprawcze i uzupełniające
b) roboty na klatce schodowej:
 demontaż okien,
 wstawienie drzwi p.poż.,
 wymiana balustrady, obcięcie parapetu.
c) roboty z branży sanitarnej:
 przeniesienie grzejników,
 wykonanie armatury i rurociągów,
 montaż urządzeń grzewczych,
 wykonanie prób instalacji i rozruch,
 roboty pozostałe
d) roboty z branży elektrycznej:
 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (oprawy oświetleniowe, okablowanie, tablice, sprawdzenia i pomiary, roboty pozostałe),
 instalacja sterowania oddymianiem (osprzęt, okablowanie, tablice, prace pozostałe)
 zasilenie windy,
 przeniesienie i rozbudowa tablicy TG,
 odtworzenie powierzchni.
e) roboty w zakresie zagospodarowania terenu:
 rozbiórka istniejącego ogrodzenia od strony zachodniej budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Suchedniowie,
 wykonanie dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - oznaczonych na rys. nr I/ZAG/01 zagospodarowanie nr 2,
 wykonanie dwóch miejsc postojowych - oznaczonych na rys. nr I/ZAG/01 zagospodarowanie nr 3,
 wykonanie odcinka ciągu pieszego na odcinku od projektowanych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych do projektowanej windy - oznaczonego na rys. nr I/ZAG/01 zagospodarowanie nr 4 - chodnik do przebrukowania.
Uwaga:
W związku z tym, iż zamówienie obejmuje wyłącznie prace konieczne do kompleksowego wykonania windy, nie należy w wycenie uwzględniać niżej wskazanych pozycji przedmiaru robót:
 branża ogólnobudowlana - poz. 1 -57 (chyba, że pozycje dotyczą ściany zachodniej budynku),
 branża sanitarna - poz. 1 - 39 (klimatyzatory),
 branża elektryczna - poz. 37 - 47 (klimatyzatory), 64 - 85 (oświetlenie terenu), 86 - 89 (instalacja odgromowa).
Zamawiający informuje, że wszelkie prace wykonywane będą na czynnym obiekcie. Urząd Miasta
i Gminy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30. w tym czasie musi on być dostępny zarówno dla pracowników jak i Interesantów. Wszelkie prace należy wykonywać tak, aby zabezpieczyć przed nimi osoby korzystające z niego.

11. Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową oraz STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty:
a) przeprowadzenie wszelkich prób branżowych instalacji,
b) bieżącą obsługa geodezyjna zadania,
c) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą zgodnie z zakresem wykonanych prac,
d) uzyskanie wszelkich opinii i zgód i odbiorów (np. UDT) niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowania obiektu przez Zamawiającego, pozwoleń związanych
z obsługą budowy oraz terenów sąsiadujących, poniesienie kosztów z tytułu przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem, jeżeli w trakcie realizacji zadania powstanie taka konieczność.
e) zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacją elektryczną i sanitarną, a także dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie, ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczenia placu budowy - zamontowania tablicy informacyjnej,
f) opracowania planu ewakuacyjnego w trwałym formacie ściennym, zgodnie z dokumentacja projektową,
g) przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie zasad eksploatacji i konserwacji windy,
h) opracowanie wszelkich instrukcji obsługi, założenie książki UDT dla windy itp.

12. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
a) wykonanie przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku,
b) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego;
c) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
d) przygotowanie kompletnego wniosku (dokumentacja powykonawcza, dokumentacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, protokoły odbioru wykonanych instalacji, protokoły odbioru robót budowlanych częściowych
i końcowych) o zakończeniu budowy bądź uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych od właściwego organu,
e) przekazanie gwarancji producenta na zamontowane urządzenia w dniu odbioru,
f) utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości, gruzu, odwóz
do PSZOK lub ich utylizacja, z zastrzeżeniem, że materiały pochodzące z rozbiórki, które mogą być ponownie wykorzystane przez Zamawiającego (np. kostka brukowa, ogrodzenie, garaż blaszany) należy protokolarnie przekazać Gminie Suchedniów. Protokół należy spisać
z upoważnionym do tego przedstawicielem Gminy.
g) zapoznanie się i stosowanie do regulaminów przedstawionych przez Zamawiającego,
h) zgłaszanie w formie pisemnej zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych, zanikających lub ulegających zakryciu minimum 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w umowie i z tytułu ich wykonania, nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
i) informowanie Zamawiającego o wykonaniu robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, objętych częściowymi odbiorami robót, z uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o wykonaniu robót w całości,
j) wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań instalacji, prób branżowych umożliwiających należyte wykonanie umowy, oraz użytkowanie obiektu przez zamawiającego,
k) umożliwienie na każdym etapie przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, wstępu na plac budowy, przeprowadzanie oględzin prac, materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, zapewnienie możliwości uczestnictwa przy próbach branżowych, badaniach, testach itp.,
l) sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót oraz po zakończeniu robót,
m) zapewnienie wykonania montażu wszelkich maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta,
n) utrzymania w czystości terenu oraz budynku urzędu, placu budowy, dążenie do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska oraz dowody dokonania stosownych opłat.
o) jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Straż Pożarna, wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych,
p) zapewnienie obecności kierownika budowy na placu budowy minimum 3 razy
w tygodniu.
13. Zamawiający określa poniższe wymagania co do zasad realizacji zadania:
a) do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, zgodnych z dokumentacją projektową, odpowiadającym wszelkim wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, dopuszczonych do użytkowania,
b) z uwagi na wykonywanie części robót na czynnym obiekcie terminy i zakres wykonywania prac w ramach poszczególnych etapów należy każdorazowo uzgodnić z Kierownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
c) z uwagi na wykonywanie prac przy czynnym obiekcie, zabrania się magazynowania jakichkolwiek odpadów budowlanych na terenie budowy.
14. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów
o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu" - załącznik nr 13 do SIWZ (dokumentacja projektowa cz. 1),
b) Projekcie wykonawczym konstrukcji - załącznik nr 14 do SIWZ (dokumentacja projektowa cz.2),
c) Projekcie budowlane - wykonawczym - instalacje elektryczne, instalacje sanitarne - załącznik nr 14 do SIWZ (dokumentacja projektowa cz. 2),
d) STWiORB - załącznik nr 15 do SIWZ.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez jednostkę projektową PROJEKT - TECHNIKA Sp. J., ul. Skibińskiego 13, 25 - 819 Kielce.

15. Załączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ) mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z zapisami SIWZ oraz we wskazanym w SIWZ zakresie z dokumentacja projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót budowlanych niezbędnych do osiągnięcia rezultatu, jakim jest kompleksowe wykonanie całego zadania. W przypadku jednak, gdy w przedmiarze robót zostały wskazane roboty, których nie obejmuje dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ich w cenie oferty.
16. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, okaże się, że w dokumentacji projektowej pojawiają się wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a ich istnienie wiąże się
z niemożliwością wykonania robót w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, to przedmiot umowy może ulec modyfikacji. W w/w sytuacji, Zamawiający wraz
z Wykonawcą przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Jednostki Projektującej ustalą zakres robót zaniechanych, zamiennych, a sposób świadczenia, który ulegnie zmianie, określony zostanie w aneksie do umowy.
17. Jeżeli użyte w SIWZ, lub w załącznikach do niej parametry lub normy mogą wskazywać
na konkretnych producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza to, że mają takie znaczenie, że parametry tych wskazanych produktów określają minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego, co do jakości produktów, które mają służyć do wykonania przedmiotu umowy. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ
i w załącznikach do niej. To na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania równoważności.
18. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnych narzędzi.
19. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wydzielenie terenu prowadzonych prac w obiekcie oraz zabezpieczenia go.
20. Wszelkie roboty wykonywane w obiekcie oraz organizacja pracy muszą uwzględniać przepisy BHP, ppoż.)
21. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wraz z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.
22. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ w oparciu o załączoną dokumentację projektową.
23. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy
o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - osoby wykonujące prace fizyczne, rozbiórkowe, montażowe oraz wykończeniowe bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
24. Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu terminu wykonania zamówienia oraz dokumentacji projektowej określa Wykonawca.
25. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
26. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 23. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Fabryczna 5
Suchedniów 26-130
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
Suchedniów 26-130
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się