Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

» Opis zapytania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o wartości nominalnej i nabywczej 10 zł, 20 zł i 50 zł na zakup artykułów spożywczych dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości 6 200 szt., w tym:
1) bony 10 zł - 600 szt.,
2) bony 20 zł – 3 000 szt.,
3) bony 50 zł – 2 600 szt.

Powyższe przewidywane wielkości poszczególnych jednostek są wielkościami szacowanymi i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zgodnie z potrzebami, które wystąpią po zawarciu umowy.

Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. sukcesywnie - według bieżących potrzeb Zamawiającego.
Bony towarowe muszą być dostarczone w formie papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych.

Bony będą możliwe do realizacji w co najmniej trzech placówkach handlowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Jarocin, w tym jedna znajdująca się w mieście Jarocin.
Placówki handlowe muszą:
1) oferować co najmniej następujące artykuły: pieczywo (chleb, bułki), produkty zbożowe (mąka, makaron, ryż, kasza), nabiał (mleko, masło, margaryna, śmietana, ser), przetwory mięsne (konserwy, pasztety, wędliny), mięso, warzywa i owoce,
2) być otwarte co najmniej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 08:00 do 12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Zamawiający zastrzega, że za placówki handlowe nie będzie uznawany kiosk lub stragan. Bony towarowe są formą pomocy społecznej dla świadczeniobiorców Zamawiającego. Bony towarowe uprawniają okaziciela do nabywania towarów oferowanych w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę.

Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, posiadać termin jego ważności, kolejny numer identyfikacyjny, napis: - Bon upoważnia do zakupu artykułów spożywczych z wyjątkiem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych - oraz doładowań do telefonów, a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu.

Termin dostawy przez Wykonawcę bonów towarowych do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia (fax, e-mail) na dostawę wskazanej przez Zamawiającego ilości bonów towarowych. Bony towarowe muszą zachować ważność (umożliwiać dokonanie zakupów bezgotówkowych) w okresie minimum 6 miesięcy od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego – pełny okres ważności bonów towarowych musi być umieszczony na bonach towarowych przez Wykonawcę.

Ceny oferowanych przez Wykonawcę towarów zakupionych na podstawie bonów towarowych nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w której realizowany jest bon towarowy. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość nominalna bonu towarowego, pozostała część nie będzie wydawana w gotówce. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość nominalna bonu towarowego, świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać zapłaty brakującej kwoty ze środków własnych. Dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego należy do Wykonawcy i stanowi jego koszt. Przyjęcie każdej partii bonów zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30199750-2 Talony.

5.3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy.

5.4. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.
5.5. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tom I IDW.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wrocławska 39
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Bony podarunkowe

» Dane nabywcy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
ul. Wrocławska 39
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Świadczenia na rzecz pracowników z ostatnich 10 dni.