Dostawa czujników do pomiaru wewnątrzczaszkowego oraz wiertarki neurochirurgiczne z wiertłami dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czujników do pomiaru wewnątrzczaszkowego oraz wiertarki neurochirurgiczne z wiertłami w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.
3. Czujniki do pomiaru wewnątrzczaszkowego oraz wiertarki neurochirurgiczne z wiertłami muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
4. Czujniki do pomiaru wewnątrzczaszkowego oraz wiertarki neurochirurgiczne z wiertłami Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego, ul. Smoluchowskiego 17.
5. Dostawa czujników do pomiaru wewnątrzczaszkowego oraz wiertarki neurochirurgiczne z wiertłami będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy wynosi 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
8. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.
Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się