Dostawa kontenerów i pojemników na wyposażenie PSZOKu w Cegłowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów”, kontenerów i pojem-ników na odpady. Dostarczane kontenery i pojemniki muszą być fabrycznie nowe.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt i ryzyko) kontenery i pojem-niki do PSZOK w miejscowości Cegłów ul. Dobrzyckiego 37.
Wraz z każdą dostawą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla każdego po-jemnika i kontenera: kartę gwarancyjną; inne dokumenty niezbędne do użytkowania urządzenia.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczane pojemniki i konte-nery na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania bez uwag protokołu odbioru kontenera.
W przypadku wystąpienia wad w kontenerze lub pojemniku w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od zgłosze-nia wady. W przypadku szczególnie skomplikowanych napraw na wniosek Wykonawcy możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wad, nie dłużej jednak niż do 30 dni. Usu-nięcie wad powinno nastąpić w siedzibie Zamawiającego, bądź w punkcie napraw wska-zanym przez Wykonawcę. Koszt dostarczenia urządzenia do/z punktu napraw od siedzi-by zamawiającego, ponosi Wykonawca.

1. Kontener hakowy otwarty KP-36 szt. 2
Charakterystyka: pojemność 36 m3, przystosowany do urządzeń hakowych- wyso-kość haka 1570mm, drzwi dwuskrzydłowe na trzech potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, zamknięcie centralne, płozy dwuteownik IPN 180, rozstaw płóz 1060m, cztery rolki jezdne (dwie z przodu i dwie z tyłu) cen-tralnie smarowane w sworzniu, wyposażone z smarowniczki, zabezpieczony anty-korozyjnie przez malowanie farbą podkładową i nawierzchniową, blacha podłoga min. 4 mm, ściany od dołu częściowo blacha min. 4mm do wys. 1,0m, dalej blacha min. 3 mm, drabinka antypoślizgowa, haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi.
2. Kontener KP-7 otwarty – 2szt. wysokość zew. min 1118mm
Charakterystyka: pojemność 7m3, przystosowany do współpracy z urządzeniami ha-kowymi oraz z bramowymi, wyposażamy w rolki jezdne, dwuskrzydłowe drzwi uchylne zamocowane na dwóch zawiasach i wyposażone w podwójny system za-mykający, każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, dno z blachy gr. min. 3mm, boki z blachy min. gr. 2mm, wzmacniany ceownikami, zabezpieczony antykorozyj-nie przez malowanie farbą podkładową i nawierzchniową, haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi.
3. pojemnik na akumulatory szt. 1
Charakterystyka: Pojemność min. 600l, wykonany z tworzywa odpornego na ude-rzenia, z dodatkowymi wzmocnieniami, przystosowany do załadunku wózkami wi-dłowymi.
4. Pojemnik na zużyty/przepalony olej szt. 1
Charakterystyka: zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 1000l. Króciec 2” do łącze-nia z cysterną. Czujnik przecieku zawartości do przestrzeni międzypłaszczyznowej. Wlew o wysokim brzegu i dużej pojemności. Sito zabezpieczające przed dostawa-niem się zanieczyszczeń mechanicznych. Zamykana pokrywa wlewu.
5. Pojemniki na przeterminowane leki i stare baterie, żarówki szt. 4
Charakterystyka: Pojemność ok 150l, wysokość ok. 88cm, średnica otworu wrzuto-wego ok. 18cm. Szczelna zdejmowana pokrywa z otworem wrzutowym. Każdy po-jemnik w innym kolorze i opisem tj: baterie i akumulatory – kolor czerwony, przeter-minowane leki – kolor biały, opakowania po aerozolach – kolor niebieski, żarówki i świetlówki – kolor pomarańczowy.
6. Pojemniki na zużyte świetlówki szt. 2
Charakterystyka: Pojemnik na świetlówki o dł. 60cm i 120cm, zamykany z gąbkowy-mi przekładkami w środku. Pojemnik z tworzywa sztucznego odpornego na promie-niowanie słoneczne oraz niskie temperatury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Kościuszki 4
Cegłów 05-319
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Gmina Cegłów
Kościuszki 4
Cegłów 05-319
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Opakowania z ostatnich 10 dni.