„Dostawa węgla kamiennego groszek do kotłowni węglowych w Jedwabnie”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla kamiennego groszek do kotłowni węglowych w Jedwabnie przy ulicach: ul. Leśna, ul. Warmińska, ul. 1-Maja, ul. Polna i ul. Wielbarska, 12-122 Jedwabno, woj. Warmińsko-Mazurskie.
1. Wymagania jakie powinien spełniać węgiel:
Węgiel kamienny groszek:
kaloryczność powyżej – 24000kj/kg
zawartość siarki Str – poniżej 6%
zawartość popiołu Ar – do 10 %
wilgotność opału Wrt – do 10 %
wymiar ziarna – od 20mm - do 40 mm
zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia:
Zapotrzebowanie na węgiel kamienny groszek od dnia zawarcia umowy do 30.09.2021 r. wynosi 150 ton .Cena za 1 tonę przedmiotu zamówienia:
Cena 1 tony węgla powinna obejmować wszelkie koszty magazynowania, załadunku, dostawy, przewozu do kotłowni oraz rozładunku.
Podana w ofercie przez Wykonawcę cena jest stała i nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji zamówienia.
Dostawa przedmiotu zamówienia:
Dostawa węgla groszek odbywać się będzie na podstawie złożonych pisemnie, e mailowo lub telefonicznie zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć węgiel własnym transportem , oraz zobowiązany jest do rozładunku do kotłowni węglowych, które będą wskazane przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kotłownie, do których Wykonawca zobligowany jest dostarczyć zamówienie znajdują się przy ulicach: ul. Leśna, ul. Warmińska, ul. 1-Maja, ul. Polna i ul. Wielbarska w Jedwabnie, 12-122 Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie.

Dostawy opału wraz z transportem i rozładunkiem realizowane będą w dostawach częściowych, samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie przewożonego węgla przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych.
Zamawiający informuje, że wielkość jednorazowego zamówienia/dostawy węgla kamiennego groszek będzie oscylowała w granicach od 6 do 10 ton.
Zamówiony opał może zostać dostarczony jednym transportem lub może być podzielony na kilka transportów.
Za prawidłowo zrealizowaną zostanie dostawa, której różnica pomiędzy ilością zamówionego węgla, a dostarczoną wyniesie nie więcej niż +10/-10 % ilości węgla zamówionego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 11:45


» Lokalizacja

1 MAJA 63
JEDWABNO 12-122
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 MAJA 63
JEDWABNO 12-122
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się