Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem medycznej szafy mroźniczej do przechowywania osocza i krioprecypitatu, zamrażarki niskotemperaturowej do -86 stopni C i medycznej szafy chłodniczej do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych wraz z bezprzewodowym system monitoringu temperatury dla 3 urządzeń dla Katedry Biochemii Klinicznej UJCM, Zakład Diagnostyki w Krakowie, w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem medycznej szafy mroźniczej do przechowywania osocza i krioprecypitatu, zamrażarki niskotemperaturowej do -86 stopni C i medycznej szafy chłodniczej do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych wraz z bezprzewodowym system monitoringu temperatury dla 3 urządzeń dla Katedry Biochemii Klinicznej UJCM, Zakład Diagnostyki w Krakowie, w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94.
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę elementy były ze sobą kompatybilne i zapewniały pełną funkcjonalność bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego.
1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem:
Pozycja 1: medyczna szafa mroźnicza do przechowywania osocza i krioprecypitatu - 1 sztuka,
Pozycja 2: zamrażarka niskotemperaturowa do -86 stopni C - 1 sztuka,
Pozycja 3: medyczna szafa chłodnicza do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych - 1 sztuka.
1.3 Zamówienie w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94 zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Jagiellońskim w dniu 16.12.2019r.
1.4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
a) Zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020r.,
b) Dostawę sprzętu do Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego , ul. Jakubowskiego 2, budynek C, piętro II, pokój numer 2.32, 30-688 Kraków,
c) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę, zakup, transport, opakowanie sprzętu, wyładunek, wniesienie do wskazanego pomieszczenia, ustawienie, sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego, a także instalację i uruchomienie dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu, a także serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych oraz przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 4 godziny zegarowe) dla 2 pracowników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.
1.4.1. Dostarczenie wraz z dostawą następujących dokumentów:
- instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej,
- karta/y gwarancyjna/e, zgodna/e z zapisami umowy, w języku polskim w wersji papierowej.
- paszport/y techniczny/e zawierający/e co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny) i inne istotne informację.
1.4.2.Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
1.4.3. Zamawiający nie wymaga dodatkowych przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca realizuje przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji wynikające z warunków gwarancji producenta.
1.4.4. Wykonawca zapewnia świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta/ów lub autoryzowany serwis producenta/ów w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia, ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie.
1.4.5. Czas reakcji serwisu - maksymalnie 24 godziny licząc od momentu wysłania pisemnego zgłoszenia o awarii (informacja przesłana faxem lub e-mailem). Przyjmowanie zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.
1.4.6. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym maksymalnie 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii (informacja przesłana faxem lub e-mailem). Przyjmowanie zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok. W przypadku gdy termin się wydłuży zapewnienie zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiany.
1.4.7. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca.
1.4.8.Zamawiający dopuszcza zmiany sprzętu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia w zakresie modelu oferowanego sprzętu w przypadku, gdy produkcja danego modelu została zawieszona lub został on wycofany z dystrybucji i zostanie zastąpiony innym o parametrach co najmniej takich samych jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności zmiany postanowień umowy.
1.4.7.Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji bez dodatkowych opłat w okresie trwania gwarancji.
1.4.8.Wykonawca zapewni 1-dniowe szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 4 godz. zegarowych) dla 2 pracowników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.
1.5 Dostawa i instalacja będą realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
1.6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy lub innych czynnościach objętych niniejszą umową z wyprzedzeniem minimum 3 (trzech) dni roboczych (za dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
1.7. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:
1.7.1 Pozycja 1 i 3: Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186 z późn. zm.).
1.7.2 Pozycja 2: Certyfikat zgodności/deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155 z późn. zm.) lub certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186 z późn. zm.).
1.8 W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały związane z montażem, instalacją i konfiguracją sprzętu.
1.9 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy przedstawiające konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz szczegółowego opisu jego konfiguracji, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz spełnienia wymaganych warunków (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik A do Formularza oferty, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę elementy były ze sobą kompatybilne i zapewniały pełną funkcjonalność bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada realizację zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.