„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj"

» Opis zapytania

3.2 Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Torzymiu oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana oczyszczalnia służyć będzie do oczyszczania ścieków bytowych doprowadzonych kanalizacją sanitarną z obszaru aglomeracji miasta Torzym w tym nowo uruchamianych obszarów aktywności gospodarczej –tzw. Węzeł autostradowy cześć komercyjna, Szpital Pulmunologiczno Kardiologiczny w Torzymiu w związku z planowaną likwidacją oczyszczalni zakładowej, budynku mieszkalnego przy ul Biernackiego, odbioru ścieków dowożonych z miejscowości Kownaty, Prześlice, Grabów docelowo planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej , ścieków dowożonych z obszaru inwestycji Majaland w budowie -park rozrywki.
Aktualna liczba RLM zgodnie z zasadami tworzenia aglomeracji 2963. Aktualna liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji j.w. wynosi 2528.
Poza projektowaną oczyszczalnią ścieków w ramach planowanej inwestycji należy zaprojektować i wybudować instalację kanalizacji sanitarnej z terenu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno- Kardiologicznego w Torzymiu, należy się wpiąć do kanalizacji na terenie działki 76/9, oraz w istniejącej studzienki zlokalizowanej na dz. 640 ( punkt B wg wydanych warunków technicznych z 17.12.19 r.)

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:
1) projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1333), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129, t.j.) wraz z uzgodnieniem projektu przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji, jeśli projekt będzie tego wymagać,
2) wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę oczyszczalni, poza uzyskaniem decyzji o środowiskowych warunkach, które przekaże Zamawiający,
3) pozwolenie na budowę;
4) dokumentacje wykonawczą
5) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
6) program organizacji robót;
7) projekt rozruchu; dziennik rozruchu, sprawozdanie z rozruchu;
8) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych;
9) instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków;
10) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń oraz karty gwarancyjne;
11) instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych;
12) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż;
13) dokumenty ze szkolenia pracowników;
14) oprogramowanie sterujące pracą oczyszczalni wraz z licencją;
15) pozwolenie na użytkowanie obiektu;
16) raport po realizacyjny, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie oddziaływania oczyszczalni na środowisko.
17) Wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższych projektów i zapisów PFU.
Wykonawca uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne związane z budową. Wykonawca wybuduje nowe obiekty, zmodernizuje, rozbuduje lub przebuduje obiekty istniejące, zlikwiduje istniejące obiekty przewidziane do likwidacji. W ramach robót Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie urządzenia (mechaniczne, elektryczne, AKPiA i inne) niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
Podstawowe elementy oczyszczania ścieków:
1. Stacja przyjmowania ścieków dowożonych 1 kpl.
• Szybkozłącze do odbioru
• Wstępne mechaniczne podczyszczenie
• Pomiar przepływu ścieków dowożonych
• Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych
2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 2 kpl.
• Układ napowietrzania / mieszania
• Porcjowe dozowanie ścieków
3. Wstępne podczyszczenie ścieków 1 kpl.
• Krata hakowa
4. Pompownia główna ścieków surowych 1 kpl.
• Stacja pomp zatapialnych
5. Oczyszczanie mechaniczne ścieków 2 kpl.
• Automatyczny sito skratkowe z praską i płukaniem skratek
• Automatyczny piaskownik poziomy z przenośnikiem śrubowym piasku
• Płuczka piasku
• Separator zawiesiny łatwo opadalnej
6. Oczyszczanie biologiczne ścieków 2 kpl.
• Selektor (pięć komór) – warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania
• Komora denitryfikacji/nitryfikacji
• Osadniki wtórne pionowe – separacja osadu od ścieków
7. Pomieszczenie dmuchaw 2 kpl.
• Stacja dmuchaw
• Układ dystrybucji powietrza
8. Studnia wody technologicznej 1 kpl.
9. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 1 kpl.
• Przepływomierz elektromagnetyczny
Podstawowe elementy gospodarki osadowej:
10. Zbiornik osadu nadmiernego 1 kpl.
• Układ napowietrzania osadu
• Układ do zagęszczania osadu
11. Stacja mechanicznego odwadniania osadu 1 kpl.
• Prasa śrubowo talerzowa
• Stacja flokulantu
• Przenośnik śrubowy osadu
12. Stacja wapnowania osadu 1 kpl.
• Silos wapna
• Przenośnik śrubowy wapna

18) Przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni ścieków (w tym rozruchu) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu w użytkowanie.
19) Na czas realizacji zadania Wykonawca zamontuje system mobilnego, zdalnego, bezprzewodowego monitoringu prac budowlanych na żywo przez internet.

Wielkość i ukształtowanie nowo projektowanych obiektów powinna zapewnić spełnienie wszystkich wymagań technologicznych i użytkowych, oraz uzyskanie optymalnej lokalizacji wraz z innymi koniecznymi obiektami towarzyszącymi na terenie przewidzianym pod zabudowę dla tego zadania.

3.4 Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 32
Torzym 66-235
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski
ul. Wojska Polskiego 32
Torzym 66-235
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się