Profilowanie mechaniczne nawierzchni dróg gruntowych ulepszonych oraz uzupełnianie kruszywem zadołowań dróg o nawierzchni ulepszonej.

» Opis zapytania

1. Kod CPV: 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg
2. Zamówienie obejmuje remonty profilowanie mechaniczne nawierzchni dróg gruntowych ulepszonych oraz uzupełnianie kruszywem zadołowań dróg o nawierzchni ulepszonej w tym:
a) równanie mechaniczne dróg gruntowych wraz z zagęszczaniem gumowym walcem samojezdnym średnia szerokość danej drogi wynosi 4 m. Łączna długość dróg gruntowych ulepszonych wynosi około 42 km.
b) żwirowanie mechaniczne dróg gruntowych warstwą kruszywa naturalnego (mieszanka piasku i żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm) o grubości warstwy średnio 5 cm i średniej szerokości 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym gumowym,
c) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym o granulacji 0-63 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym gumowym,
d) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych klińcem naturalnym łamanym o granulacji 4-31,5 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 5 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym gumowym,
Uwaga: wszystkie podane grubości warstw dotyczą grubości warstwy po wbudowaniu materiału i mechanicznym zagęszczeniu.
Cena wykonania poszczególnych prac powinna być ceną ryczałtową za 1 m2.
Przed każdorazowym przystąpieniem do uzupełniania zadołowań kruszywem, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielom Zamawiającego kruszywo, które zamierza użyć do wykonania zamówienia.
3. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub drogowej.
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowca.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, z późn. zm.).
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej.
7. Wymogi, o których mowa w ust. 4-6, dotyczą również podwykonawców.
8. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 4-7 będą anonimizowane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się