Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Jarosław w 2021 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Jarosław w 2021 roku.
A. Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Jarosław, wykonanych według wzorów określonych w poniższych aktach prawnych:
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. 2017 poz. 2466),[wzory umundurowanie zgodnie z § 3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017},
- Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych;
- Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.
- Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,
- Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r
w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika,
- Zarządzenie Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,
Powyższe akty prawne, dokumentacja techniczno-technologiczna oraz fotograficzna mundurów leśnika są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu:
Treść aktów prawnych:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne
Dokumentacja techniczno-technologiczna:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#p_101_INSTANCE_kCS6
Dokumentacja fotograficzna:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych#p_101_INSTANCE_kCS6

B. Odzież BHP i środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z:
-Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej;
-Ustawą a dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);
-Protokołem dodatkowym nr 24 zawartym w dniu 25 listopada 2014r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r. zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014r.;
- Wzorami określonymi w Polskich Normach tj. m.in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i może być oznaczone symbolem (CE) zgodnie z przepisami.

C. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
- termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę,
- forma zapłaty - przelew,
- Dostawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji (liczonej od daty dostawy) na dostarczone sorty mundurowe leśnika i środki bhp na warunkach określonych w umowie.
Kolorystyka ubrań roboczych, ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dot. sortów mundurowych. Powyższe nie dotyczy odzieży roboczej dla pracowników fizycznych (wymagana kolorystyka ostrzegawcza).
Dostawy będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2021 roku. Dostawom będą podlegały sorty mundurowe leśnika, odzież bhp i obuwie robocze zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ, (wg przepisów obowiązujących na dzień dostawy), sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego do ilości - ogółem 6863 punktów (sorty mundurowe leśnika) w terminie określonym w ofercie wykonawcy (nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący sortów mundurowych leśnika oraz odzieży bhp i obuwia roboczego zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Koniaczów 1L
Jarosław 37-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław
Koniaczów 1L
Jarosław 37-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się