Wykonanie robót budowlano-montażowych, częściowych dostaw, rozruchów, szkoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego – Etap II, na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych, częściowych dostaw, rozruchów i szkoleń, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NR 41 DLA POTRZEB ODDZIAŁU DZIENNEGO – ETAP II, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloetapowego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku, budowa obiektów małej architektury, altan, utwardzeń, siłowni plenerowej, przebudowa sieci wewnętrznych na terenie MSCZ przy ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załączniku nr 2 do SIWZ. Obiekt stanowiący przedmiot Inwestycji znajduje się na terenie rozległego kompleksu szpitalnego (dawny Szpital Tworkowski) w rejonie wjazdu od ulicy Sadowej, w strefie intensywnej zabudowy i zagospodarowania. Celem Zadania jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji budynku nr 41, dotychczas wykorzystywanego w charakterze Poradni oraz Apteki szpitalnej z salami terapeutycznymi i magazynami w piwnicach, na potrzeby Oddziału Dziennego pobytu pacjentów, łącznie z uporządkowaniem przyległego terenu zadrzewionego (Ls) dawnego sadu na potrzeby hortiterapii oraz wykonaniem nowych urządzeń i instalacji wszystkich branż, systemów kontroli i monitorowania zintegrowanych z już istniejącymi instalacjami i systemami ogólnoszpitalnymi, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zadania, pełne pierwsze wyposażenie obiektu i fizyczne uruchomienie instalacji i systemów oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu w gotowości do użytkowania. Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy kompleksowych robót budowlanych, usług i dostaw oraz czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji Inwestycji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami, umowami i harmonogramami rzeczowo-terminowo- finansowymi, z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową, ewentualnymi jej zmianami i uzupełnieniami, wraz z przygotowaniem terenu budowy, demontażem istniejącego wyposażenia obiektu i pracami rozbiórkowymi oraz zagospodarowaniem demontowanych urządzeń i materiałów według protokołów odzysku materiałów we wskazane miejsce lub ich wywozem i utylizacją, a także przeprowadzenie niezbędnych sprawdzeń, badań i prób wbudowywanych materiałów, wykonywanych robót i instalacji, rozruchów instalacji i systemów, szkoleń personelu Zamawiającego, uzyskanie koniecznych dla prawidłowego wykonania robót pozwoleń i decyzji, włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia, sprzątaniem po wykonanych robotach i pierwszą impregnacją posadzek do stanu całkowitej gotowości do fizycznego rozpoczęcia użytkowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 2/4
Pruszków 05-802
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
ul. Partyzantów 2/4
Pruszków 05-802
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się