Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego - III postępowanie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego w roku 2021.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90620000-9 - usługi odśnieżania
90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń
3. Usługi polegać będą na:
1) odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg materiałami Zamawiającego według standardów ustalonych przez Zamawiającego,
2) utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji w/w zadania wraz z ich obsługą,
3) zapewnieniu przez Wykonawcę we własnym zakresie bieżącej obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług,
4. Usługi wykonywane będą przy użyciu następującego sprzętu:
1) zestaw piaskarka P-1 i pług średni jednostronny 2 szt., (piaskarka szt. 2 i pług średni jednostronny szt. 2 Zamawiającego, nośnik Wykonawcy): zwalczanie śliskości i odśnieżanie:
2) Ładowarka czołowa szt.1, łyżka o pojemności min 2 m3 (sprzęt Wykonawcy), odśnieżanie
5. Usługi realizowane będą zgodnie ze „Specyfikacją techniczną warunków usług związanych z pracą piaskarek, pługów i ładowarki w związku z zimowym utrzymaniem dróg" stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług opisanych dla przedmiotu zamówienia.
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
4) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę wobec osób trzecich podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawca musi posiadać bazę w Powiecie Łęczyńskim.
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych (piaskowanie, odśnieżanie) przez co najmniej jeden sezon zimowy.
7) Zaleca się aby Wykonawca w ramach niniejszego zadania, na własny koszt, posiadał w pługopiaskarkach urządzenia lokalizacji GPS i umożliwił Zamawiającemu dostęp do danych dot. monitorowania pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg. Dane z GPS winny być dostępne dla Zamawiającego przez okres co najmniej 2 miesięcy.
7. Materiał uszorstniający znajduje się na bazie Zamawiającego - w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 16. Załadunek materiału będzie się odbywał pod tym adresem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Przemysłowa 16
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ul. Przemysłowa 16
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się