„Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie.” 2. Roboty w ramach zamówienia: profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowych i ulepszonych – 280 000 m2; doziarnienie nawierzchni gruntowych kruszywem z zagęszczeniem 140 m3; miejscowe uzupełnianie ubytków pomiędzy płytami betonowymi – 45 m3; roboty ziemne w gruncie kat. II – IV z wywozem na składowisko i opłata za składowanie – 10 m3; ścinanie zawyżonych poboczy z profilowaniem i zgęszczeniem – 250 mb; profilowanie i zagęszczenie poboczy z uzupełnieniem kruszywem – 150m3; wykonywanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach (min. 5 jednorazowo) – 30 szt; naprawa cząstkowa nawierzchni gruntowej z dowozem i zagęszczeniem kruszywa w miejscu ubytków i kolein (min. 1 m3) – 60 m3. Uwaga! W miejscach, gdzie w specyfikacjach technicznych oraz w szacunkowym określeniu wartości zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, w szczególności, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „D” SIWZ. 4. Na podstawie art.29 ust.3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 357) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, w tym w szczególności obejmujących: - branża drogowa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się