opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy dróg powiatowych

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy dróg powiatowych.

3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań:

3.2.1 Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: przebudowa DP nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród.
1. Zakres: przebudowa drogi dotyczy odcinka od dr. woj. 849 do miejscowości Pisklaki, od km 0+000 do km 7+100.
Planowany zakres robót: przebudowa nawierzchni, przebudowa skrzyżowań, konserwacja przepustów pod drogą, wykonanie nowych chodników w terenie zabudowanym, wykonanie utwardzonych poboczy, wykonanie zatok autobusowych lub peronów przy przystankach, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych, poprawa odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi.

2 Zakres prac obejmuje:
a) pozyskanie niezbędnych map,
b) pozyskanie prawomocnej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi;
c) projekt techniczny branża drogowa (część opisowa, projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi, profil podłużny drogi, tabela wyrównań, tabela zjazdów, tabela robót ziemnych, inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki) - 5 egz.,
d) opracowanie projektów przebudowy kolizji o ile zaistnieje taka konieczność – 5 egz.,
e) wykonanie badań geotechnicznych podłoża pod chodniki,
f) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
g) kosztorys inwestorski - 2 egz.,
h) przedmiar robót - 1 egz.,
i) STWiORB – 2 egz.
j) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania,
k) opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.
3.2.2 Zadanie 2 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: przebudowa DP nr 2905L Zastawie – Hosznia Ordynacka.

Zakres: przebudowa dotyczy odcinka od km 0+000 do km 7+371.

1. I etap - opracowanie koncepcji przebudowy DP nr 2905L Zastawie – Hosznia Ordynacka.

Planowany zakres robót objętych koncepcją:
- przebudowa nawierzchni, budowa ścieżki rowerowej na całej długości drogi, zaplanowanie odwodnienia drogi w tym kryte rowy, zagospodarowanie placów przy remizach – 2 szt., przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w msc. Zastawie,
oszacowanie kosztów robót budowlanych, oszacowanie orientacyjne powierzchni wykupu gruntów poza obecnie zagospodarowany pas drogowy ( o ile zajdzie potrzeba poszerzenia pasa drogowego).

Zakres koncepcji obejmuje:
a) plan zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej z zaznaczeniem wyposażenia drogi – 2 egz.
b) prezentacja koncepcji na spotkaniu roboczym;
c) opracowanie wersji elektronicznej koncepcji.

2. II etap – opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: przebudowa DP nr 2905L Zastawie – Hosznia Ordynacka.

Planowany zakres robót budowlanych:
- przebudowa nawierzchni, budowa ścieżki rowerowej na całej długości drogi, zaplanowanie odwodnienia drogi w tym kryte rowy, zagospodarowanie placów przy remizach – 2 szt., przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w msc. Zastawie, wykonanie zatok lub peronów autobusowych, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi.

Zakres prac projektowych obejmuje:
a) projekt techniczny branża drogowa (część opisowa, projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi, profil podłużny drogi, tabela wyrównań, tabela zjazdów, tabela robót ziemnych) - 5 egz.,
b) opracowanie projektów przebudowy kolizji o ile zaistnieje taka konieczność – 5 egz.,
c) pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
d) wykonanie badań geotechnicznych podłoża ścieżki rowerowej,
e) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
f) kosztorys inwestorski - 2 egz.,
g) przedmiar robót - 1 egz.,
h) STWiORB – 2 egz.
i) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania,
j) opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania dokumentacji projektowej ( II etap). W takim przypadku wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za koncepcję (I etap).

3.2.3 Zadanie 3 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: przebudowa DP 2934L Księżpol - Harasiuki
1. Zakres: przebudowa drogi dotyczy odcinka od km 3+770 do km 16+448, dł. 12 678 mb.

Planowany zakres robót: przebudowa nawierzchni, poszerzenia jezdni, przebudowa skrzyżowań, remont lub przebudowa przepustów pod drogą, wykonanie utwardzonych poboczy, wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od km 3+770 do skrzyżowania z dr. 2936L (w km 10+960 – 12+150 chodnik jest zaprojektowany), wykonanie chodnika w miejscowości Gózd Lipiński od skrzyżowania z DP 2935L do końca miejscowości Gózd Lipiński, wykonanie zatok lub peronów autobusowych, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych, poprawa odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi.

2. Zakres prac obejmuje:
a) pozyskanie map do celów projektowych na odcinku projektowanej ścieżki rowerowej,
b) pozyskanie map zasadniczych na pozostałym odcinku;
c) wystąpienie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego,
d) pozyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
e) projekt techniczny branża drogowa (część opisowa, projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi, profil podłużny drogi, tabela wyrównań, tabela zjazdów, tabela robót ziemnych) - 5 egz.,
f) pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
g) opracowanie projektów przebudowy kolizji o ile zaistnieje taka konieczność – 5 egz.,
h) wykonanie badań geotechnicznych podłoża pod chodniki i ścieżki rowerowe,
i) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
j) kosztorys inwestorski - 2 egz.,
k) przedmiar robót - 1 egz.,
l) STWiORB – 2 egz.
ł) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania,
m) opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.
3.2.4 Zadanie 4 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: przebudowa DP 2994L ul. Polna w Biłgoraju.
1. Zakres: przebudowa ulicy dotyczy odcinków w km 0 + 465 – 0 + 650,
1 + 410 – 2 + 057, 1 + 600 - 2 + 057.

Planowany zakres robót:
I. odcinek w km 0+465 - 0+650; wykonanie obustronnego drenażu ulicy z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;
II. odcinek w km 1+410 - 2+057; wykonanie chodnika;
III. odcinek w km 1+600 – 2+057; wykonanie kanalizacji deszczowej odbudowa nawierzchni po przekopach.

2. Zakres prac obejmuje:
a) pozyskanie map do celów projektowych,
b) wystąpienie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego,
c) pozyskanie prawomocnej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli wymagana;
d) projekt techniczny winien zawierać :część opisowa, projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi, profil podłużny chodnika, profil kanalizacji deszczowej, tabela zjazdów, tabela robót ziemnych - 5 egz.,
e) opracowanie projektów przebudowy kolizji o ile zaistnieje taka konieczność – 5 egz.,
f) wykonanie badań geotechnicznych podłoża pod chodniki i pod kanał deszczowy,
g) pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
h) zatwierdzony projekt zmian stałej organizacji ruchu od ul. Korczaka
do ul. Granicznej – 4 egz.
i) kosztorys inwestorski - 2 egz.,
j) przedmiar robót - 1 egz.,
k) STWiORB – 2 egz.
l) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania,
ł) opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

gen. Sikorskiego 3
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
gen. Sikorskiego 3
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się