Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup wozu asenizacyjnego z ciągnikiem rolniczym dla Gminy Zagórów.
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków dla następujących obiektów:
I. Remiza OSP w m. Skokum – działki nr 598/1; 597/4; 594/2; 596/1;
II. Remiza OSP w m. Augustynów – działka nr 132/1;
III. Remiza OSP w m. Myszakówek – działka nr 115;
IV. Remiza OSP w m. Anielewo – działka nr 157;
V. Budynek mieszkalny w m. Bukowe – działka nr 349;
VI. Budynek mieszkalny w m. Imielno – działka nr 1/1;
VII. Budynek mieszkalny w m. Imielno – działka nr 218;
Zakres robót obejmuje wykonanie badań geotechnicznych, wykonanie projektów budowlanych, budowę biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem energetycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Oczyszczalnia ma spełniać wymagania normy PN-EN 12566-3.

Przedmiotem Zamówienia są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ) dla 20 - 30 osób przebywających czasowo w każdym z budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Skokum, Augustynów, Myszakówek i Anielewo oraz dla 4 – 6 osób przebywających w budynkach mieszkalnych w miejscowościach Bukowe i Imielno. Wykonawca, w ramach zamówienia ustali rodzaj i lokalizację układu oczyszczalni przydomowej zachowując warunki techniczne i przepisy w tym zakresie.
Lokalizację budynków przedstawiono na załączonych mapach orientacyjnych.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie badań geotechnicznych gruntu na poszczególnych działkach, na których mają być realizowane PBOŚ obsługujące obiekty wymienione w pkt 1 PFU, celem rozpoznania warunków gruntowo-wodnych oraz zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków z podłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynków, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu (jeżeli warunki pozwolą), zasilaniem elektrycznym (w przypadku stosowania przepompowni ścieków), rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia i uzgodnienia wymagane prawem a niezbędne dla realizacji inwestycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościelna 4
Zagórów 62-410
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Urząd Miejski
ul. Kościelna 4
Zagórów 62-410
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się