„Przebudowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 12 w miejscowości Czechyń”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej nr 12 na istniejącej drodze gruntowej utwardzonej w Nadleśnictwie Płytnica na odcinku o długości 520 m. Zakres prac polega na wykonaniu dwóch warstw masy bitumicznej na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Płytnica: działki ewidencyjne o numerach 8058/2, 8059/16 w obrębie ewidencyjnym Czechyń (32-17-052-0013), leśnictwo Czechyń.
Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje:
– odspojenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego,
– wyprofilowanie istniejącej nawierzchni(podbudowy) z kruszywa łamanego do projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem,
– wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm,
– wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,
– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.10 cm
– pomiar geodezyjny i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Nowa Szwecja 6
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji
Nowa Szwecja 6
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się