Utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w latach 2021-2022 na terenie miasta Pyrzyce.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na utrzymaniu czystości i zimowym utrzymaniu ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w latach 2021-2022 na terenie miasta Pyrzyce.
Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni – łączna powierzchnia 30 606,00 m2
Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic na szerokości 1,00 m od krawędzi jezdni po obu stronach ulicy i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
b) Usuwanie traw i chwastów rosnących w strefach przykrawężnikowych i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
c) W okresie zimowym wykonanie usługi uzależnione będzie od warunków pogodowych tzn. zawiesza się sprzątanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagają zimowego utrzymania ulic.
Utrzymanie czystości nawierzchni chodników – łączna powierzchnia 21 588,72 m2
Oczyszczanie nawierzchni chodników na całej szerokości i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
a) Usuwanie traw i chwastów rosnących w nawierzchni oraz przy krawężnikach i obrzeżach
z wywozem zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
b) W okresie zimowym wykonanie usługi uzależnione będzie od warunków pogodowych tzn. zawiesza się sprzątanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagają zimowego utrzymania ulic.
Opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych – 53 szt.
b) Opróżnianie koszy ulicznych i wywóz śmieci na zorganizowane wysypisko.
c) Utrzymanie w należytym stanie czystości, a także utrzymanie w należytym stanie technicznym poprzez naprawy bieżące istniejących koszy ulicznych.
Utrzymanie czystości – porządkowanie – terenów zieleni w pasie drogowym ulic –trawniki – 9 447,23 m2, żywopłoty 302,50 m
1) Zbieranie wszelkich zanieczyszczeń (papiery, puszki, butelki, liście, gałęzie itp.) z terenów zielonych i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko.
2) Koszenie trawników.
3) Cięcia pielęgnacyjne żywopłotów.
4) Uprzątnięcie papierów i innych zanieczyszczeń z trawników.
5) Grabienie liści z trawników z wywiezieniem.

Lp. Wyszczególnienie asortymentu prac Jedn.
Miary Ilość
jednostek Krotność sprzątania
w roku
1. Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
w okresie kwiecień-październik (7 miesięcy)
zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu zadań w miesiącach wrzesień-listopad m2 30 606,00 7 razy
w roku
2. Utrzymanie czystości nawierzchni chodników, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
w okresie kwiecień-październik (7 miesięcy)
zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu zadań w miesiącach wrzesień-listopad m2 21 588,72 7 razy
w roku
3. Opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
cały rok (12 miesięcy) szt. 53 96 razy
w roku
4. Utrzymanie czystości - porządkowanie terenów zieleni w pasie drogowym ulic, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
w tym:
koszenie trawników
5 razy w roku w miesiącach maj-wrzesień m2 9 447,23 5 razy
w roku
cięcia pielęgnacyjne żywopłotów
2 razy w roku m 302,50 2 razy
w roku
zbieranie wszelkich zanieczyszczeń (papiery, puszki, butelki, liście, gałęzie itp.) z terenów zielonych i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko. zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu zadań
w miesiącach wrzesień-listopad m2 9 447,23 24 razy
w roku
(raz na 2 tygodnie)

Zimowe utrzymanie ulic (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.) - łączna długość ulic 17,700 km wraz z usuwaniem śliskości na chodnikach o łącznej powierzchni 21 588,72 m2.
a) Zimowe utrzymanie jezdni, przez które rozumie się odśnieżanie oraz likwidację śliskości poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i materiałów uszarstniających nawierzchni jezdni i parkingów, a także w przypadku obfitych opadów śniegu wywóz zgromadzonego na jezdni śniegu.
b) Zimowe utrzymanie chodników, przez które rozumie się odśnieżanie oraz likwidację śliskości poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i materiałów uszarstniających nawierzchni chodników, a także usunięcie i wywóz zgromadzonego na chodnikach śniegu i lodu.
c) Zimowe utrzymanie ulic realizowane będzie przez Wykonawcę poprzez wyznaczonego z jego strony dyżurnego.
d) Decyzje dotyczące rozpoczęcia i zakończenia akcji zimowej czynnej wraz z uzgodnieniem ilości pracującego sprzętu oraz rodzaju wykonywanej pracy podejmuje osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy po uprzednim uzyskaniu zgody osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.
e) Wykonawca będzie wykonywał zamówienie również w dni wolne od pracy tj. w niedziele i dni świąteczne.

Lp. Wyszczególnienie asortymentu prac Jedn.
miary Ilość
jednostek Krotność/ ilość w roku
1. Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni – 17,700 km
w okresie listopad-marzec (5 miesięcy)
odśnieżanie nawierzchni jezdni godz. 100 1-krotnie w roku
usuwanie śliskości - posypywanie mieszanką materiałów uszarstniających i środków chemicznych km 17,700 10 razy w roku
2. Zimowe utrzymanie nawierzchni chodników
w okresie listopad-marzec (5 miesięcy)
odśnieżanie mechaniczne nawierzchni chodników godz. 100 1-krotnie w roku
odśnieżanie ręczne nawierzchni chodników godz. 100 1-krotnie w roku
usuwanie śliskości - posypywanie mieszanką materiałów uszarstniających i środków chemicznych m2 21 588,72 10 razy w roku
3. Wywóz nadmiaru śniegu przy użyciu koparko-ładowarki oraz samochodu samowyładowczego
w okresie listopad-marzec (5 miesięcy) godz. 20 1-krotnie w roku


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 13:00


» Lokalizacja

Lipiańska 4
Pyrzyce 74-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Lipiańska 4
Pyrzyce 74-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się