WYKONANIE ZADANIA REMONTOWEGO PN. REMONT MOSTÓW. ZADANIE REALIZOWANE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania remontowego pn. Remont mostów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, na obiektach mostowych w ul. Waryńskiego i ul. Świerkowej w Myszkowie.
3. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przede wszystkim:
1) wykonać kompletną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych, zwane dalej STWiORB, zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym;
2) uzyskać wymagane przepisami prawa uzgodnienia i decyzje administracyjne, w tym: zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów, oraz dokonać skutecznego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
tj. bez wniesionego sprzeciwu przez organ przyjmujący zgłoszenie;
3) wykonać roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z wycinką drzew i krzewów;
4) wykonać dokumentację powykonawczą.
4. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w programie funkcjonalno
– użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spowoduje poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników, zapewniając dostosowanie remontowanych mostów do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych – dotyczy wyłącznie mostów, w których remontowana jest nawierzchnia.
6. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
7. Kody CPV:
1) Główny kod CPV:
45221111-3: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych;
2) Dodatkowe kody CPV:
71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją.
8. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z:
1) naprawą umocnień skarp;
2) naprawą filarów;
3) remontem nawierzchni bitumicznych;
4) remontem belek podporęczowych i gzymsów;
5) wykonaniem iniekcji konstrukcji;
były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
11. Zamawiający nie dopuszcza do:
1) składania ofert wariantowych,
2) składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej;
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Kościuszki 26
Myszków 42-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Myszków
Kościuszki 26
Myszków 42-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się