„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych” w formule zaprojektuj i wybuduj dla Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej, dalej „Dokumentacja projektowa”, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129)
b) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się