„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030 C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030 C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000,
2) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną w oparciu o dokumentację, o której mowa w punkcie 1.
2. Zakres opracowania dokumentacji :
Opracowaniem należy objąć :
zaprojektowanie jezdni z mieszanki grysowo mastyksowej SMA o szerokości 6,0 m dla kategorii ruchu KR 3;
-zaprojektowanie odwodnienia wraz z urządzeniami podczyszczającymi i ewentualnym odprowadzeniem wód do odbiornika w postaci zbiornika retencyjno - odparowującego lub do kanalizacji deszczowej oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia (wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna, teletechniczne i inne);
-na terenie niezabudowanym należy zaprojektować odwodnienie w postaci rowów natomiast na terenie zabudowanym kanalizacje deszczową;
-wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na terenie zabudowanym oraz w obrębie przejść dla pieszych (w miejscach niebezpiecznych, skrzyżowaniach);
-zaprojektowanie na całej długości inwestycji kanał technologiczny;
-zaprojektowanie na całym odcinku drogi ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego przy jezdni natomiast po przeciwnej stronie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;
- wykonanie badań geotechnicznych a jeśli będzie to konieczne projektu geotechnicznego, a także ekspertyzy nawierzchni (ugięcia, grubości poszczególnych warstw wraz
z obliczeniem nośności drogi)
- zaprojektowanie przebudowy skrzyżowań z drogami gminnymi;
-zaprojektowanie dwóch zatok autobusowych z przyległym peronem.
Rozwiązania projektowe muszą być dostosowane dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, wobec powyższego Projektant podczas projektowania musi uwzględnić również rozwiązania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (np. płyty chodnikowe z wypustkami w obszarze przejść dla pieszych, obniżone krawężniki/ zjazdy lub podjazdy).
3. Dokumentacja winna zawierać:
1) projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania tytułu prawnego na budowę lub konieczne ze względów wykonawczych,
2) projekt budowy odwodnienia, projekt branży elektrycznej, teletechnicznej (kanał technologiczny), sanitarnej oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, lub konieczne ze względów wykonawczych (np. przebudowa podziemnej i nadziemnej infrastruktury),
3) projekt organizacji ruchu na czas budowy i projekt stałej organizacji ruchu zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) przedmiary robót, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ( zgodnie z podziałem opisanym w opisie zamówienia),
5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającą zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, zawierającą specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy ją opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
6) kosztorysy inwestorskie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) projekty podziału nieruchomości;
8) w przedmiarach robót oraz w kosztorysach inwestorskich należy wydzielić roboty budowlane i inne czynności związane z koniecznością przełożenia istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( tzw. obiekty i urządzenia obce).
4. Projektant przekaże opracowania projektowe w wersji papierowej w ilości:
1) projekt budowlany - 5 egz., sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) projekt organizacji ruchu – 2 egz
3) projekty wykonawcze +branże -3 kpl.,
4) przedmiary robót -3 kpl. ,
5) kosztorys inwestorski – 3 egz.,
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.- 3 egz. ,
7) wersja elektroniczna opracowań wymienionych w pkt 1- 6 na płycie CD – 2 szt. , zawierająca cyfrowy zapis dokumentacji projektowej : rysunki w formacie PDF, tekst w formacie doc ( Ms Word), przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie doc ( Ms Word ) lub xls ( Ms Excel), specyfikacje techniczne w formacie doc (Ms Word).
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego na warunkach opisanych w SIWZ i projektu umowy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Przemysłowa 6
Tuchola 89-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Przemysłowa 6
Tuchola 89-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się