Remont drogi gminnej Nr 108067B Wyszonki-Wypychy - Stare Zalesie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 108067B Wyszonki-Wypychy – Stare Zalesie w lok. 0+000 – 1+240,00.
tj. wykonanie, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Mirosława Łuniewskiego, upr. nr UAN.II.7342-108/94; drogi o następujących parametrach:
Na projektowanym do rozbudowy odcinku drogi projektuje się przekrój trasowy o niżej wymienionych parametrach:
w lok. 0+000 – 0+280,00:
- szerokość korony drogi – 7,00 m,
- szerokość jezdni bitumicznej – 5,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,
- szerokość poboczy żwirowych 2 x 1,00 m,
- spadek poboczy 6%,
- klasa drogi – D,
- obciążenie ruchem KR-1,
- szybkość projektowa 40 km/godz.,
w lok. 0+280,00 – 0+300,00:
- szerokość korony drogi – 7,00 – 6,00 m,
- szerokość jezdni bitumicznej – 5,00 – 4,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
- szerokość poboczy żwirowych 2 x 1,00 m,
- spadek poboczy 6%,
- klasa drogi – D,
- obciążenie ruchem KR-1,
- szybkość projektowa 40 km/godz.,
w lok. 0+300,00 – 1+240,00:
- szerokość korony drogi – 6,00 m,
- szerokość jezdni bitumicznej – 4,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
- szerokość poboczy żwirowych 2 x 1,00 m,
- spadek poboczy 6%,
- klasa drogi – D,
- obciążenie ruchem KR-1,
- szybkość projektowa 40 km/godz.
Konstrukcja nawierzchni i podbudowy:
- warstwa ścieralna grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- warstwa wiążąca grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- istniejące nawierzchnie wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie o warstwie grubości zgodnej z profilem podłużnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (Załącznik nr 11 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Mazowiecka 14
Klukowo 18-214
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Klukowo
Mazowiecka 14
Klukowo 18-214
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się