Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni przy ul. Łukasińskiego.

» Opis zapytania

Powyższe zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej:

1. Projekt budowlany: budowa terenu przestrzeni publicznej – zagospodarowanie działek nr 67/1, 67/2, 67/3, 49/11 (AM-4) obręb Twierdza przy ul. Łukasińskiego w Kłodzku. Zakres robót wynikający z powyższego projektu został częściowo wykonany.
Do realizacji na podstawie niniejszej dokumentacji pozostał następujący zakres robót:
- budowa oświetlenia tj. pięciu punktów świetlnych – latarni oświetlenia parkowego (L4, L5, L6, L7, L8) wraz z linią zasilającą na działce nr 67/3. Podłączenie zasilania należy wykonać od latarni zlokalizowanej na działce nr 49/9 oznaczonej na powyższym projekcie symbolem (L 3),
- malowanie elewacji bramy wejściowej na posesję ul. Łukasińskiego 24 i przyległego muru (dwukrotne malowanie tynków) farbą elewacyjną w dwóch kolorach zatwierdzonych przez konserwatora zabytków.
Pozostały zakres robót wynikający z niniejszego projektu nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego (został już zrealizowany lub został ujęty w projekcie zamiennym).
2. Projekt zamienny zagospodarowania terenu części działek nr 67/3, 67/2, 67/1, 49/11 (AM-4) obręb Twierdza w Kłodzku (Kłodzko miasto) polegający na budowie terenu przestrzeni publicznej z elementami parku i placu zabaw przy ul. Łukasińskiego w Kłodzku – do wykonania cały zakres robót ujęty w powyższej dokumentacji projektowej.
3. Przy realizacji prac konserwatorskich w obrębie murów średniowiecznych należy uwzględnić warunki zawarte w decyzji nr 36/2020 z dnia 10.01.2020 r. i prace wykonywać w oparciu o opracowany program prac konserwatorskich autorstwa mgr Doroty Wandrychowskiej, data opracowania: 2019 r. zgodnie z projektem zamiennym. Należy używać materiałów opisanych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej siwz (uszczegółowienie o parametry techniczne oraz właściwości materiałów).
Warunkiem odbioru wykonanych prac konserwatorskich jest dokonanie odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.
4. Zamawiający udostępnia program prac konserwatorskich.
5. Zamawiający udostępnia opinię geotechniczną terenu inwestycji.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej z elementami skweru śródmiejskiego i placu zabaw na terenie działek nr 67/1; 67/2; 67/3; 49/9 położonych przy ulicy Łukasińskiego w Kłodzku. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty remontowo konserwatorskie murów, budowę tarasu widokowego, zagospodarowanie terenu w urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, wykonanie nawierzchni dla komunikacji wewnętrznej oraz pieszej, wykonanie schodów, wykonanie schodów konstrukcji stalowej mocowanych do muru, budowę oświetlenia, montaż ławek i koszy na śmieci.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
- na czas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzyskać zatwierdzenie i wprowadzić projekt czasowej organizacji ruchu drogowego oraz wykonać prace związane z dostosowaniem budowy do wymagań ogólnych. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zapewnić możliwość dojścia i dojazdu do budynków mieszkalnych, do budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej leżących w obrębie prowadzonej budowy, oraz nie może kolidować z innymi zaplanowanymi zmianami organizacji ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie. Koszty ww. czynności poniesie Wykonawca.


Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w swoim zespole osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierownika prac konserwatorskich.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Projektowane roboty polegają na:
- roboty remontowo konserwatorskie murów,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- wykonanie ścian fundamentowych,
- wykonanie konstrukcji stalowych,
- wykonanie konstrukcji drewnianych,
- roboty instalacyjne i wykończeniowe,
- budowa nawierzchni utwardzonych brukiem i powłokami bezpiecznymi,
- montaż urządzeń placu zbaw,
- budowa schodów terenowych,
- montaż oświetlenia parkowego,
- montaż betonowych ławek i koszy,
- oraz inne roboty towarzyszące wynikające z realizacji wyżej wymienionego zakresu.
Ponadto należy wyposażyć projektowany teren w ławki i betonowe kosze na śmieci
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, program prac konserwatorskich oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz poniższe uwagi dodatkowe uszczegółowiające (zmieniające) opisy zawarte w dokumentacji projektowej, siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Bolesława Chrobrego 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Kłodzko
pl. Bolesława Chrobrego 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się