Dostawa aparatury laboratoryjnej do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej dla Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu działającego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.
2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
a) Przedmiotem zamówienia na część 1 są pipety automatyczne wyszczególnione wg rodzaju oraz parametrów w formularzu ofertowym do części 1 – załączniku nr 1 do SIWZ.
b) Przedmiotem zamówienia na część 2 jest wirówka laboratoryjna z wirnikiem kątowym szczegółowo opisana w formularzu ofertowym do części 2 – załączniku nr 1 do SIWZ.
c) Przedmiotem zamówienia na część 3 jest weterynaryjny analizator hematologiczny z rozdziałem 5diff i pomiarem retykulocytów szczegółowo opisany w formularzu ofertowym do części 3 – załączniku nr 1 do SIWZ.
d) Przedmiotem zamówienia na część 4 jest weterynaryjny aparat do biochemii szczegółowo opisany w formularzu ofertowym do części 4 – załączniku nr 1 do SIWZ.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
3. Dotyczy części 3 i 4 - w ramach dostawy Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz przeprowadzi trwające co najmniej 1 godzinę szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu dla 5 osób, w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2020), nieużywany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach ofertowych – załącznikach nr 1 do SIWZ.
5. W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
6. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, w ofercie należy określić jakiego zakresu (materiału, technologii) dotyczą oraz na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) złożyć dokumenty zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dodatkowa informacja dotycząca równoważności została opisana na końcu SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
8. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy części 1 i 2) oraz maksymalnie do 45 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy części 3 i 4). Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.
9. Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:
1) Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2020) wolny od wad materiałowych i prawnych.
2) Oferowany sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
3) Oferowana aparatura musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.
4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.
5) Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim.
6) Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury).
7) Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu wg przepisów prawa krajowego/unijnego).
8) Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce.
10. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:
1) Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją na okres minimum:
Część 1 – 24 miesiące, jeżeli pipeta zawiera pierścień mocujący gwarancja wynosi 5 lat na pierścień mocujący
Część 2, 3 i 4 – 24 miesiące.
Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru produktów bez uwag i zastrzeżeń. Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert.
2) Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela.
3) W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni serwis przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie.
4) Zamawiający wymaga, aby termin na usunięcie wad/usterek od dnia zgłoszenia wady/usterki wynosił do 7 dni roboczych (część 1) oraz do 21 dni roboczych (część 2, 3 i 4).
5) W przypadku wymiany uszkodzonego elementu sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty.
6) Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Tuwima 10
Olsztyn 10-748
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10
Olsztyn 10-748
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się