Przebudowa drogi gminnej nr 070230C Łabędź-Wronie w ramach zadania modernizacja drogi dojazdowej nr 070230C do gruntów rolnych w Łabędziu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 070230C Łabędź-Wronie w ramach zadania modernizacja drogi dojazdowej nr 070230C do gruntów rolnych w Łabędziu, o łącznej długości 0,853 km, na działce ewidencyjnej nr 22 w obrębie geodezyjnym Łabędź.
Zakres robót obejmuje m.in.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy gruntowych, umocnionych kruszywem łamanym.
2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:
- obsługi geodezyjnej inwestycji przez uprawnione służby geodezyjne, w tym wytyczenia realizowanego obiektu
przed przystąpieniem do robót i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną;
- wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu;
- przeprowadzenia prób, pomiarów i badań związanych z wykonywanymi robotami i przekazania protokołów zamawiającemu;
- zastosowania się do warunków i uzgodnień wydanych przez gestorów sieci i dokonania stosownych zgłoszeń przed przystąpieniem do robót;
- naprawy lub odtworzenia uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego (instalacji i urządzeń) spowodowanych prowadzonymi robotami;
- naprawy uszkodzeń lub odtworzenia istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu;
- odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia;
- utrzymywania nawierzchni dróg zgodnie z wymaganiami zarządców dróg;
- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów oraz ich ewentualnej utylizacji;
- innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia;
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został:
1) w projekcie budowlanym branży drogowej;
2) w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) w projekcie stałej organizacji ruchu.
Zamawiający załącza również przedmiar robót; z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączone przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.
4. W przypadku określenia w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarach robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuję, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz wszystkich przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta, typu urządzenia oraz dokumentów określających parametry techniczne musi zostać załączony do oferty.
5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
5.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osób wykonujących wszystkie czynności związane z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni bitumicznych.
5.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny;
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów;
- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
5.3. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca - na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt 5.1. czynności oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
5.4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się wezwanie wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.1 czynności.
5.5. Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.1 czynności wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną określoną w § 19 projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Projekt ubiega się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1a. ustawy, który stanowi że zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 21
Wąbrzeźno 87-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
Wąbrzeźno 87-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się