Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew

» Opis zapytania

1. Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowcu, gmina Dobiegniew realizowana jest we wsi Ostrowiec gm. Dobiegniew działka nr ew. 56/3; obręb 0019 Ostrowiec.
Budynek wyposażony jest w media techniczne (woda, kanalizacja energia elektryczna) oraz posiada odbiór ścieków do kanalizacji wiejskiej. Budynek uległ spaleniu. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa więźba dachowa w całości, stropy nad parterem oraz instalacje. Budynek nie spełnia wymagań przepisów budowlanych oraz pożarowych. Odbudowa ma na celu odtworzenie budynku jak również doprowadzenie do zgodności z warunkami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego oraz polepszenie jakości użytkowania pomieszczeń.
Zestawienie powierzchni i kubatury w budynku:
- powierzchnia całkowita budynku - Pci = 350,03 m²
- powierzchnia zabudowy - Pcd = 209,0 m²
- kubatura parteru budynku - Vi = 725,3 m³
- kubatura poddasza budynku - Vi = 415,0 m³
- kubatura całego budynku - Vi = 1140,3 m³
- powierzchnia wewnętrzna (liczona po wewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych): parter - 169,2 m², pom. techniczne na poddaszu - 27,4 m², Razem = 196,6 m².
Budynek istniejący został zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Odbudowę zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowo - płytowej, z odtworzeniem więźby dachowej
w konstrukcji drewnianej. Program prac budowlanych:
- modernizacja pomieszczeń na parterze, wydzielenie toalet, aneksu kuchennego,
- przebudowa ścianek działowych,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie poddasza,
- zamurowanie otworu okiennego,
- remont i przebudowa wewnętrznych instalacji technicznych.
Zaprojektowano zmiany w układzie funkcjonalno - przestrzennym polegające na wydzieleniu toalet ogólnych oraz aneksu kuchennego, powiększenie otworu pomiędzy salami, wykonania dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku, zamurowanie otworu okiennego oraz dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. W budynku dostosowano do użytkowania przez osoby niepełnosprawne ogólnodostępne kondygnacje parteru dzięki zastosowaniu wejścia do budynku bezpośrednio z terenu, likwidując schody terenowe i projektując rampę. W budynku zaprojektowano pomieszczenie sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Projektowany budynek wyposażony będzie w:
- instalację wody zimnej z sieci wiejskiej,
- instalację wody cieplej z przepływowych podgrzewaczy wody,
- instalację energetyczną i odgromową,
- instalację wentylacji mechanicznej,
- instalację ogrzewania za pomocą grzejników elektrycznych i wentylacji,
- instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzoną do kanalizacji wiejskiej,
- instalację kanalizacji deszczowej w postaci rynien i rur spustowych budynku z odprowadzeniem wód na teren własny.
Zagospodarowanie terenu wokół odbudowywanego budynku świetlicy wiejskiej.
Teren jest płaski, ogrodzony, zabudowany budynkiem świetlicy. Na terenie opracowania nie znajdują się drzewa. Na terenie znajdują się instalacje uzbrojenia podziemnego: instalacje wodociągowe, instalacje elektryczne, instalacja kanalizacji sanitarnej. Wjazd na działkę istniejący z działki drogowej nr 117. Na działce zaprojektowano chodnik rampę do wejścia głównego do budynku oraz chodnik od wejścia pomocniczego (funkcja ewakuacyjna), zaprojektowano także placyk gospodarczy pod kontener na śmieci. Dostęp do budynków dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest bezpośrednio z terenu. Zaprojektowano zieleń w postaci trawników. Wody deszczowe z dachów budynku i powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu, ze względu na brak instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzane będą na teren własny.
Zadanie obejmuje wykonanie:
-nowego przyłącza wody do budynku,
-nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.

Warunki płatności
Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowe warunki płatności zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych
i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania
w budownictwie (Art.10 Ustawy - Prawo budowlane).
Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą
i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt.

2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp
stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się:
2.1. projekt - stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę – Decyzja Nr 83/2020 z dnia 01.04.2020 r -[załącznik nr 7 do SIWZ],który to dokument jest integralną częścią SIWZ,
2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8 do SIWZ], który to dokument jest
integralną częścią SIWZ,
Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania dokonania wizji lokalnej
w terenie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Obrońców Pokoju 24
Dobiegniew 66-520
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Dobiegniew
Obrońców Pokoju 24
Dobiegniew 66-520
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się