Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół (wp.Pętkowice) – I etap.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół, (wp.Pętkowice)– I etap.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących dokumentach, które stanowią integralną część SIWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów:
a) charakterystyka obiektu (inwestycji – I etap) – stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ
b) zagospodarowanie terenu dla I etapu inwestycji ( kolorem zielonym zaznaczono sieć kanalizacji sanitarnej ETAP I) – stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ
c) przedmiar robót dla I etapu – stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ
d) projekt budowlany dla całości inwestycji w m.Okół ( I i II etap) – stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ
e) projekt wykonawczy dla całości inwestycji w m.Okół ( I i II etap) – stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ
f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca Załącznik nr 12 do SIWZ
g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – stanowiąca Załącznik nr 13 do SIWZ
h) materiały przetargowe, szczegółowa specyfikacja techniczna dla pompowni stanowiąca Załącznik nr 14 do SIWZ
i) przedmiar zjazd do pompowni P1 – Załącznik nr 15 do SIWZ

Uwaga: dokumentacja opisana w ppkt. od d) do h) dotyczy inwestycji dla całej miejscowości Okół. Wykonawcy przygotowując ofertę powinni uwzględnić przy wycenie tylko elementy dotyczące I etapu budowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Bałtów 32
Bałtów 27-423
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bałtów
Bałtów 32
Bałtów 27-423
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się