USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ GMINY LUBIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 01.02.2021 R. - 31.01.2022 R.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe na rzecz Gminy Lubin w okresie 01.02.2021-31.01.2022.

Zakres zamówienia obejmuje 4 zadania:
Zadanie 1 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubin,
Zadanie 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Lubin,
Zadanie 3 - Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin,
Zadanie 4 - Ubezpieczenie NNW uczestników imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Lubin
Szczegółowy opis zamówienia w zakresie poszczególnych zadań zawiera załącznik do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące następujące czynności:
- zatrudnione na stanowisku pracy ds. obsługi oraz kontaktów z Zamawiającym,

były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495). Szczegóły dotyczące zatrudnienia osób na podstawi art. 29 ust. 3a Pzp zawiera SIWZ.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Lubin
Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się