Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2021 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemicznych i środków czystości, sukcesywnie z bieżącym zapotrzebowaniem w roku 2021, dla jednostek wymienionych w Rozdziale I. 2. Dostarczane produkty winny być fabrycznie nowe, wysokiej jakości, posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, kartami charakterystyki oraz posiadać ważne terminy przydatności do stosowania (co najmniej 12 m-cy od dnia dostarczenia). Dostarczony towar winien być wolny od wad fizycznych (pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i biochemicznym obniżających jego wartość użytkową) i praw osób trzecich. 3. Wszystkie dostarczane produkty oraz warunki dostawy muszą spełniać wymagania i procedury zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę zawierającą co najmniej: - nazwę produktu, - wykaz składników, - datę produkcji, - nazwę i adres producenta, - masę netto, - datę przydatności, - zawartość netto wyrażonej w jednostkach miary, - oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikacje artykułu. 5. Dostarczane produkty muszą posiadać Kartę Produktową i Kartę Charakterystyki, które powinny być dostarczone w komplecie do każdej jednostki w formie wydruków lub elektronicznie. 6. Dostawy do poszczególnych jednostek, będą każdorazowo potwierdzane protokołem odbioru, po sprawdzeniu zgodności ze złożonym zamówieniem, przy czym wykluczona jest dostawa za pośrednictwem firm kurierskich i wysyłkowych. 7. W zamówieniu Zamawiający będzie określał rodzaj, ilość, miejsce i termin dostawy. Strony przy składaniu zamówień zobowiązują się do korzystania z Platformy Zakupowej GPP. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub odrzucenia jej części w przypadku dostarczenia towaru, który nie spełnia warunków zamówienia lub gdy w trakcie oceny wizualnej zostanie stwierdzona zła jakość produktów, widoczne uszkodzenia spowodowane w szczególności niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. 9. W przypadku niezgodności ilościowej lub otrzymania produktów o niewłaściwej jakości handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi Wykonawcy niezwłocznie, najpóźniej w dniu dostawy reklamację drogą elektroniczną lub telefonicznie. 10. Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. 12. Wykonawca składając ofertę może oferować artykuły równoważne do wskazanych za pomocą typów towarowych. Artykuły równoważne muszą cechować się nie gorszymi właściwościami i parametrami niż artykuły opisane przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności oferowanych artykułów spoczywa na Wykonawcy. 13. Wyroby równoważne muszą zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji co wyroby wskazane w wykazie, a także posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja). 14. Wszędzie, gdzie są wskazane jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych produktów równoważnych o nie gorszej jakości niż wskazane. Wykonawca jest obowiązany podać w Formularzu cenowym, nazwę, typ, markę produktu i wszystkie cechy oferowanego towaru do cech towaru określonego przez Zamawiającego. Cechy towaru oferowanego przez Wykonawcę muszą być nie gorsze jak określone przez Zamawiającego. Na podstawie Formularza cenowego, Zamawiający dokona weryfikacji, czy oferowane przez Wykonawcę towary spełniają warunek równoważności. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że choćby jeden z oferowanych przez Wykonawcę towarów nie będzie spełniał wymagania równoważności, oferta tegoż Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego odrzucona z powodu niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga wpisania w formularzu cenowym w kolumnach „Nazwa, marka, producent, rodzaj, typ oferowanego produktu”, „Opis, charakterystyka, KOMPLETNY skład oferowanego produktu”, dokładnych nazw i opisów zaoferowanych produktów. W przypadku pozostawienia tych pól pustych bądź wpisania w nich jedynie, iż zaoferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego, oferta Wykonawcy będzie odrzucona. Na podstawie wpisanych tam informacji Zamawiający będzie weryfikował czy zaoferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ. 15. Zamawiający zastrzega, że podane ilości artykułów są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamówionych artykułów nie więcej niż o 20 %. 16. Dostarczając zamówiony towar Wykonawca musi dokonać rozładunku towaru włącznie z jego wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt. 17. Wykonawca składając ofertę poza zaoferowanymi cenami jednostkowymi musi uzupełnić w Formularzu cenowym kolumnę K - Nazwa, marka, producent, rodzaj, typ oferowanego produktu; oraz kolumnę L - Opis, charakterystyka, KOMPLETNY skład oferowanego produktu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Waryńskiego
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się