Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
1) Zakres drogowy:
a) klasa drogi D,
b) kategoria obciążenia ruchem KR2,
c) długość drogi ok. 330 m,
d) szerokość projektowanego pasa drogowego zmienna od 7,5 m do 8,5 m (obejmuje jezdnię chodniki i trawnik),
e) szerokość jezdni 5,00 m,
f) szerokość chodników około 1,5 m (zalecana 1,50 – 2,00 m),
g) powierzchnia jezdni, ok. 1650 m²,
h) powierzchnia chodników ok. 600 m2.
i) nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego,
j) nawierzchnia chodników: kostka betonowa na podbudowie z tłucznia kamiennego,
k) zastosować kostkę integracyjną przy przejściach dla pieszych;
2) Kanalizacja deszczowa:
a) długość istniejącej kanalizacji deszczowej około 300 m o średnicy 200 mm (do przebudowy cały odcinek kanalizacji, zmiana średnicy na 300 mm z rur PCV),
b) studzienki ściekowe typowe betonowe o średnicy 500 mm (ilość do ustalenia przez projektanta),
c) kanał z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm (długość przykanalików do ustalenia przez projektanta),
d) uzyskanie warunków technicznych przebudowy w zakresie projektanta,
e) włączenie kanalizacji deszczowej do ul. Bolesława Prusa skorelować z opracowaną już dokumentacją przebudowy drogi w ul. Bolesława Prusa będącej w posiadaniu Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.


Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Stefana Batorego 6
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Racibórz
ul. Stefana Batorego 6
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się