Ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych zamontowanych na terenie gminy Harasiuki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest :
2.1.1. Ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych zamontowanych na terenie Gminy Harasiuki
Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

2.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
2.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załączniku nr 1a, tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
2.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisę na cały okres zamówienia.

2.5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
2.6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
2.7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
2.8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
2.8.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.
2.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia mienia, tj. kolektorów (instalacji) słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, zainstalowanych na terenie Gminy Harasiuki od wszystkich ryzyk,
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia.
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych
Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

W załącznikach nr 1b, do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 18.12.2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 31 marca 2021 r. pierwszych zgłoszonych partii odebranych instalacji OZE, , wg stawek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Długa 11
Harasiuki 37-413
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Harasiuki
Długa 11
Harasiuki 37-413
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się