Budowa oświetlenia na stadionie w miejscowości Milanów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia na stadionie w miejscowości Milanów.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- montaż szafy oświetleniowej SzO sterującej oświetleniem płyty boiska, 1kpl
- wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablami YAKY 4x50 mm 2 L- 348m
- wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablami YAKY 4x35 mm 2 L- 157m
- ułożenie instalacji uziemiającej z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm L– 280m
- montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe
- montaż masztów oświetleniowych stalowych o wysokości 18 m, kpl. 4
- montaż poprzeczników na masztach, kpl. 4
- montaż projektorów oświetleniowych LED o mocy 300W kpl. 8 oraz 400W kpl. 16 na poprzeczkach,
- montaż szaf zasilających maszty oświetleniowe 4kpl.
- ułożenie kanalizacji kablowej z rur o średnicy 75 mm, L-131m
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:
 Projekt budowlano-wykonawczy,
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
 Audyt energetyczny modernizacji istniejącego i oraz budowy nowego oświetlenia na terenie Gminy Milanów – UWAGA – Wykonawca dokonując wyceny oferty nie uwzględnia części Audytu dot. modernizacji oświetlenia ulicznego,
 Przedmiary robót.
Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe oraz nie będzie uprawniało do żądania dodatkowego wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w projekcie lub projekcie wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościelna
Milanów 21-210
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Milanów
ul. Kościelna
Milanów 21-210
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się