Adaptacja budynku na cele aktywizacji zawodowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont (modernizacja) i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku (obecnie użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną) na potrzeby Brzeskiego Centrum Aktywności Zawodowej, przy ul. Kolejowej 3 w Brześciu Kujawskim.
Adaptacja obiektu obejmie:
- roboty rozbiórkowe,
- budowę nowych ścian i naprawę uszkodzonych ścian,
- fundamentowanie,
- naprawę stropów i konstrukcji dachu,
- wentylację pomieszczeń,
- wymianę stolarki,
- remont elewacji, w tym prace konserwatorskie w obrębie wieży (czyszczenie elewacji z wykwitów soli i gipsów, usunięcie niewłaściwych technologicznie i nieestetycznych napraw, usunięcie przez wykucie mechaniczne cegieł zdezintegrowanych globularnie, naprawę uszkodzeń cegieł, uzupełnianie ubytków spoin zaprawą, zabieg hydrofobizacji powierzchni elewacji),
- pokrycie dachu - wymiana pokrycia z blachy fałdowej na całej połaci dachu i zastąpienie jej pokryciem z blachodachówki,
- roboty wykończeniowe - tynki, powłoki malarskie, okładziny ścian i posadzki z płytek,
- modernizację instalacji elektrycznej, w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- remont instalacji sanitarnej oraz technologia kotłowni,
- roboty zewnętrzne - chodnik i utwardzenie z kostki betonowej.
Termin wykonania (maksymalna data zakończenia robót): 30.06.2021 r.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich robót budowlanych.
Termin płatności: 30 dni przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 60-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

pl. Władysława Łokietka 1
Brześć Kujawski 87-880
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Brześć Kujawski
pl. Władysława Łokietka 1
Brześć Kujawski 87-880
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się