Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo

» Opis zapytania

1. Nazwa nadana przez Zamawiającego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo”. 2. Określenie przedmiotu zamówienia (krótki opis): 1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo, 2) szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają: a) projekty budowlane, b) przedmiar robót (charakter ryczałtowy zamówienia – dokument pomocniczy), - będące załącznikami oraz integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego; 3) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego; 4) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, tzn. rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 5) zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: a) pełną obsługę geodezyjną (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz naniesienie na mapy Państwowego Zasobu Geodezyjnego wykonanego zakresu robót i przekazanie odbitek Zamawiającemu); b) wykonanie wszystkich wymaganych prawem i określonych w dokumentacji badań, prób i pomiarów szczelności, atestów materiałowych; c) zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi; d) w przypadku zaistnienia konieczności, na żądanie Zamawiającego, wykonanie dokumentacji powykonawczej; 4) w przypadku wystąpienia w dokumentacji niniejszego postępowania opisów przedmiotu zamówienia, zawierających wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w tym w szczególności jednoznacznych nazw wyrobów budowlanych, urządzeń i konkretnych typów katalogowych, wszystkie takie wskazania i nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w ww. dokumentach podano konkretne typy wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu); 5) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie korzystniejsze dla Zamawiającego, z punktu widzenia eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz parametrów technicznych; 6) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz innych zmian. Będą to np. okoliczności: a) powodujące skrócenie czasu realizacji robót budowlanych, obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; d) powodujące konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązać technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; e) powodujące konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo; f) powodujące wystąpienie warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo-wodnych; 7) dokonanie jakichkolwiek zmian, o których mowa w pkt 5-6, wymaga zgody Zamawiającego. 2. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia minimum 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty odbioru robót. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi na okres gwarancji co najmniej 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. Gwarancja obejmuje również zamontowane urządzenia, niezależnie od okresu gwarancji udzielanego przez ich producenta. Oznacza to, że usterki urządzeń nie powodowane niewłaściwym ich użytkowaniem podlegają naprawie na koszt Wykonawcy. 3. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który może być wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert. 4. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 5. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 7. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujący na polecenie i pod nadzorem kierownictwa robót konkretne prace fizyczne związane z wykonywaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę. Powyższy obowiązek nie dotyczy kadry kierowniczej. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, które będą wykonywały ww. czynności w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia na okres realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozdziale. 8. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 7, na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 2) datę złożenia oświadczenia; 3) wskazanie, że czynności wymienione przez Zamawiającego w ust. 7, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy osoba/osoby, o której/ych mowa w ust. 7, zatrudniona/e jest/są na umowę o pracę, co najmniej na czas realizacji zamówienia) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające w szczególności postanowienia wyszczególnione w ust. 9; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Staszica 1
Dobrzany 73-130
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Dobrzany
Ul. Staszica 1
Dobrzany 73-130
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się