Dostawa pomocy do programowania przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pomocy do programowania przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części:

a) Część 1 - dostawa pomocy do programowania dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”,
b) Część 2 - dostawa pomocy do programowania dla Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 231”,
c) Część 3 - dostawa pomocy do programowania dla Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 314”,
d) Część 4 - dostawa pomocy do programowania dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”,
e) Część 5 - dostawa pomocy do programowania dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”,
f) Część 6 – dostawa pomocy do programowania dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie w ramach projektu pt. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”
g) Część 7 - dostawa pomocy do programowania dla Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowa 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”,
realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia – dla każdej części- obejmuje w m.in:
 dostawę pomocy do programowania objętych zamówieniem zgodnie z opisem przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 do wzoru umowy),
 rozmieszczenie pomocy do programowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy,
 dostarczenie dokumentacji (instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, użytkowej) - w tym również w języku polskim,
 przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny dla jego prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem określonym w załączniku nr 1 do wzoru umowy (Opisie przedmiotu zamówienia), nadto oznaczony znakiem CE (Conformité Europe), posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności certyfikaty bezpieczeństwa – z obowiązującymi normami i przepisami,
 dostarczenie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac towarzyszących dostawie,
 prace związane z realizacja przedmiotu zamówienia prowadzone będą w obiekcie szkolnym będącym w trakcie użytkowania. Dosatwca musi mieć odpowiednie przygotowanie techniczne oraz dostęp do sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 odpowiedzialność za przedmioty wyposażenia do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia spoczywa wyłącznie na Dostawcy. Jeżeli Dostawca nie przewiduje dostawy i instalacji w ciągu jednego dnia, Dostawca w pełni odpowiada za utratę lub zniszczenie przedmiotu materiałów dydaktycznych w tym wyposażenia elektronicznego objętego przedmiotem zamówienia również
w sytuacji, kiedy wyposażenie zostało złożone na terenie obiektu szkoły.
 Dostawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego/ Użytkownika pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.
UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej cześci zamówienia, zawiera SIWZ oraz wzór umowy wraz z załącznikami– zał nr 3 do SIWZ.
Prawo opcji
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.
2.2. Zamawiający wymaga od Dostawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres obowiązywania umowy posiadał, dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności, w tym w szczególności w zakresie:
 dostaw objętych zamówieniem oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio
z realizacją przedmiotu zamówienia do wysokości ceny brutto oferty Wykonawcy.
Dostawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z warunkami ubezpieczyciela dotyczącymi przedmiotowego ubezpieczenia (poświadczone za zgodność z oryginałem) wraz z oryginałem lub notarialnie uwierzytelnioną kopią do wglądu Zamawiającego.

2.3. Rozwiązania równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone OPZ do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi zamawiającego (np. karty katalogowe, karty spec. technicznej i inne).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Modlińska 197
Warszawa 03-122
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Modlińska 197
Warszawa 03-122
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się