Termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku przy ul. Sokolej 2, 4

» Opis zapytania

II.4)1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku przy ul. Sokolej 2, 4.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi i budowlano – wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanymi przez: INVEST Usługi z Zakresu Architektury i Inżynierii mgr inż. Grzegorz Piwnik, 97-500 Radomsko, ul. Architektów 26A, audytami oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.4)2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Budynek nr 1 (ul. Sokola 2):
1) Docieplenie ścian nadziemia i ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;
2) Docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, czap kominowych oraz orynnowania;
3) Wymiana stolarki okiennej (bez wymiany okien piwnic) i drzwiowej zewnętrznej (bez wymiany głównych drzwi wejściowych);
4) Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w budynku;
5) Wymiana, remont lub wykonanie nowych daszków nad wejściami do budynku;
6) Remont schodów zewnętrznych;
7) Zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do budynku zgodnie z warunkami technicznymi wraz z dostawą i montażem platformy schodowej;
8) oznakowanie wejść do budynku dla osób niedowidzących – schody oraz drzwi zewnętrzne, z uwzględnieniem oznakowania przeszklonych drzwi wewnętrznych;
9) Wykonanie nowej opaski wokół budynku o nawierzchni z kostki betonowej;
10) Wymiana instalacji odgromowej;
11) Wymiana instalacji elektrycznej;
12) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku;
13) Wymiana instalacji c.o.;
14) Częściowa wymiana instalacji c.w.u.;
15) Wymiana węzła cieplnego.

Budynek nr 2 (ul. Sokola 4):
1) Docieplenie ścian nadziemia i ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;
2) Docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, czap kominowych oraz orynnowania;
3) Wymiana stolarki okiennej (bez wymiany okien piwnic) i drzwiowej zewnętrznej (bez wymiany głównych drzwi wejściowych);
4) Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w budynku;
5) Wymiana, remont lub wykonanie nowych daszków nad wejściami do budynku;
6) Remont schodów zewnętrznych;
7) Zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do budynku zgodnie z warunkami technicznymi wraz z dostawą i montażem platformy schodowej;
8) Oznakowanie wejść do budynku dla osób niedowidzących – schody, drzwi (ogólnie z uwzględnieniem oznakowania drzwi wewnętrznych przeszklonych);
9) Wykonanie nowej opaski wokół budynku o nawierzchni z kostki betonowej;
10) Wymiana instalacji odgromowej;
11) Wymiana instalacji elektrycznej;
12) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku;
13) Wymiana instalacji c.o.;
14) Częściowa wymiana instalacji c.w.u.

II.4).3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) wzór-projekt umowy - stanowiący dodatek nr 8 do SIWZ ,
2) Projekt budowlany – branża budowlana - stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ ,
3) Projekt budowlany – branża sanitarna – budynek nr 1 modernizacja węzła ciepłowniczego- stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ,
4) Projekt budowlany – branża sanitarna – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 1 oraz nr 2 oraz instalacji c.w.u. w budynku nr 1- stanowiący dodatek nr 11 do SIWZ ,
5) Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna - stanowiący dodatek nr 12 do SIWZ ,
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża budowlana - stanowiące dodatek nr 13 do SIWZ,
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych - branża sanitarna - stanowiące dodatek nr 14 do SIWZ,
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych - branża elektryczna - stanowiące dodatek nr 15 do SIWZ,
9) Audyt energetyczny dot. Budynku nr 1 -stanowiący dodatek nr 16 do SIWZ.
10) Audyt energetyczny dot. Budynku nr 2 - -stanowiący dodatek nr 17 do SIWZ,


II.4).4 Ze względu na charakter wynagrodzenia ( ryczałt ) funkcję jedynie informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót branża budowlana- stanowiący dodatek nr 18 do SIWZ ,
2) Przedmiar robót branża sanitarna modernizacja instalacji c.o. budynek nr 1 - stanowiący dodatek nr 19 do SIWZ ,
3) Przedmiar robót branża sanitarna modernizacja instalacji c.o. budynek nr 2 - stanowiący dodatek nr 20 do SIWZ ,
4) Przedmiar robót branża sanitarna modernizacja węzła ciepłowniczego - stanowiący dodatek nr 21 do SIWZ ,
4) Przedmiar robót branża sanitarna modernizacja instalacji CWU - stanowiący dodatek nr 22 do SIWZ ,
5) Przedmiar robót branża elektryczna budynek nr 1 - stanowiący dodatek nr 23 do SIWZ ,
6) Przedmiar robót branża elektryczna budynek nr 2 - stanowiący dodatek nr 24 do SIWZ ,

II.4)5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ze zm.

Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w umowie, w Projektach budowlanych i budowlano - wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, robotami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i urządzeń.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze-projekcie umowy.

Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Na etapie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązany będzie zgodnie z § 14 wzoru-projektu umowy złożyć stosowne oświadczenie dot. spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.4)6.Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku".
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie części nr 1 pn. "Termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola Nr 9 w Radomsku przy ul. Sokolej 2, 4” zadania pn. Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku"

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Tysiąclecia 5
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się